Johan Stiernhööks åländska domböcker. Ålands domböcker 1641—.1643. Utg. av JOHN E. Roos. Helsingfors 1946. XV + 134 s. —Åland. Bidrag till kännedom av hembygden, utg. av Föreningen Ålands Vänner. XI.

 

    Johan Stiernhöök tjänstgjorde, medan han samtidigt var professor i lagfarenhet vid Åbo akademi, några år som lagläsare på Åland. På grund av Stiernhööks ställning i vår rättshistoria är det naturligtvis i och för sig av

422 LITTERATURNOTISER.mycket stort intresse att få de från denna hans verksamhet bevarade domböckerna utgivna. De omfatta tiden 1641—1643. Tyvärr visar det sig emellertid att de icke giva så mycket nytt material. Måhända går man på grund av Stiernhööks namn till utgåvan med för stora förväntningar men det kan ej hjälpas att man har en känsla av att hans lejonklo ej satt starkare spår i formuleringen av domar och utslag. En anmärkning måste även riktas mot det till utgåvan fogade sakregistret. Om ett sakregister skall vara med, måste det vara fullständigt och samtidigt lättöverskådligt. Det måste tyvärr sägas att här föreligger stora brister. Många av de i boken förekommande frågorna äro ej registrerade och andra hittar man under rubriker, som man ej i första hand skulle vänta. En punkt, där domboken ger en hel del värdefulla upplysningar, är t. ex. frågan om nämndens betydelse och sakregistret har ej ens uppslagsordet nämnd.

H. M.