Lång hundra härads dombok 1545—1570, utg. av NILS EDLTNG och OLOF SVENONIUS. Uppsala 1946. 39 + 213 s. Kr. 7.00. — Uppländska domböcker, utg. av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. VII.

 

    Till stor glädje och nytta för alla rätts- och kulturhistoriker fortsätter häradshövding Edling utgivandet av äldre domboksmaterial från Uppland. 1500-talet är som bekant ett århundrade, om vilket vi ännu ur rättshistorisk synpunkt ha relativt begränsad kunskap. Särskilt tacknämligt är därför att även den sist utkomna delen ägnas denna tid.
    Anm. har tidigare givit uttryck för sin höga uppskattning av Edlings utgåvor. Det kan också utan vidare sägas att även den föreliggande delen är ett synnerligen värdefullt bidrag till det tryckta urkundsmaterialet från underrätterna. Man har en känsla av trygghet när man arbetar med Edlings utgåvor. Vad det betyder att ha tillgång till goda utgåvor vet var och en som brottats med landsarkivens dombokssamlingar eller hovrättsarkivens renovationsserier.
    Liksom beträffande de föregående delarna, som Edling utgivit, gäller även om denna, att den är synnerligen omsorgsfullt utförd. Utrymmet förbjuder att ingå på något eller några av de institut, som få ny belysning genom det publicerade materialet. Det må blott framhållas att arbetets användning underlättas av en upplysande inledning och av goda person-, orts- och sakregister. Det senare, som av tagna stickprov att döma är mycket fullständigt, är givetvis ur rättshistorisk synpunkt av särskild betydelse.

H. M.

 

R. EILARD. Införselexekutionen. Borås 1947. Förf:s iörlag. 195 s. Kr. 9.00.

 

    Stadsfogden Eilard i Borås, som år 1942 utgav en kommentar till lagen d. 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta (se SvJT 1942 s. 623), har utgivit en ny, omarbetad upplaga därav. Omarbetningen har närmast föranletts av de ändringar i lagen som införts 1944 och av vissa införselväsendet berörande författningar som tillkommit sedan 1942. Förf. har dock icke inskränkt sig till den omredigering, som föranletts av det nya lagstoffet, utan företagit en grundlig revision av hela kommentaren i syfte att giva en möjligast fullständig översikt av alla de rättsregler, som beröra in

LITTERATURNOTISER. 423förselexekutionen. Sålunda har förf. i anslutning till kommentaren av de särskilda paragraferna i införsellagen belyst de materiellträtlsliga regler, som utgöra förutsättning för beviljande av införsel. Hit höra i fråga om införsel för underhållsbidrag åtskilliga bestämmelser i giftermålsbalken och barnlagstiftningen och beträffande införsel för skatter begreppsbestämningar i skattelagstiftningen. Åt praxis inom ämnesområdet har förf. ägnat stor uppmärksamhet och refererat rättsfall icke blott från HD och RegR utan även i stor utsträckning från hovrätter och överexekutorer.
    Framställningen är klar och överskådlig och förf:s analyser av svårbedömda fall, såvitt referenten kan bedöma, övertygande. Kommentaren är i ännu högre grad än förut en tillförlitlig vägledning för dem, som syssla med införselärenden.

B. A.