Ändringar i nya RB. Vid årets riksdag ha beslutats vissa ändringar i nya RB (se prop. nr 188 och första lagutskottets utlåtande nr 57). Ändringarna, som äro jämförelsevis obetydliga, äro föranledda av lagstiftning som tillkommit efter år 1942 och i viss utsträckning även av organisatoriska förändringar som ansetts böra genomföras i samband med nya BB:s ikraftträdande. Bland ändringar av det senare slaget märkas de som sammanhänga med inrättandet av ett riksåklagarämbete. Då riksåklagaren i stället för JK skall vara högste allmän åklagare och JK skall vara särskild åklagare ifråga om vissa ämbetsbrott (se föregående notis), har i enlighet härmed ändring skett i flertalet paragrafer i 7 kap. nya RB (»Om åklagare och polismyndighet»), varjämte jämkningar måst vidtagas i vissa andra stadganden i nya RB och i andra lagar, som innehålla bestämmelser om JK som allmän åklagare. Bestämmelserna i nya RB om JK:s tillsyn över advokatväsendet kvarstå däremot oförändrade. Det förtjänar vidare anmärkas att riksdagen beslutat att för landsfogdar och förste stadsfiskalen i Stockholm i nya RB införa en gemensam benämning, statsåklagare. Nya RB:s terminologi för de allmänna åklagarna blir sålunda enhetlig: riksåklagaren, statsåklagare och distriktsåklagare.

J. B.

 

    Kurser om nya rättegångsbalken. Som ett led i processnämndens upplysningsverksamhet inför nya RB:s ikraftträdande komma under innevarande år att över hela landet anordnas kurser för domare, åklagare och advokater. Sammanlagt rör det sig om 45 kurser på 30 olika platser. Kurserna komma att pågå tre dagar, av vilka en dag ägnas åt vissa för tvistemål och brottmål gemensamma frågor såsom bevisningen och protokolleringen, en dag åt straffprocessen och en dag åt civilprocessen. Huvudvikten kommer vid kurserna att läggas på nya BB:s praktiska tillämpning. Kurserna komma däremot mindre att avse inlärandet av lagreglerna i nya RB. Det förutsättes nämligen att deltagarna på förhand studerat och tillägnat sig huvudinnehållet av processnämndens handbok »Underrättsförfarandet enligt nya rättegångsbalken».
    De flesta kurserna komma att anordnas under månaderna september—oktober. Några kurser ha dock ägt rum redan i juni, nämligen kurserna i Kristianstad, Karlstad, Uddevalla och Östersund (härom i nästa häfte).

KURSER OM NYA RÄTTEGÅNGSBALKEN. 443    Kurserna komma att ledas av lärargrupper, vilka i regel bestå av en domare, en åklagare och en advokat. Det stora antalet kurser nödvändiggör ett flertal sådana grupper. Sålunda komma att organiseras icke mindre än sju grupper med f. d. justitierådet N. Gärde, advokaten A. Hemming-Sjöberg, borgmästaren Joel Laurin, häradshövdingen Ernst Leche, rådmannen Erik Wilhelmsson, hovrättsrådet Erik Söderlund och hovrättsassessorn Sven Strömberg såsom ledare.
    Kurserna äro avsedda för följande deltagare:
    1) domare: hovrättsledamöter, hovrättsfiskaler och fiskalsaspiranter, stadsdomare, häradshövdingar, lingsdomare, tingssekreterare, tingsnotarier och tingsnotarieaspiranter;
    2) åklagare: landsfogdar och landsfogdeassistenter, stadsfiskaler, landsfiskaler och landsfiskalsassistenter; samt
    3) advokater: ledamöter av Sveriges advokatsamfund och hos dem anställda jurister.
    Även andra personer, som kunna tänkas ha intresse för den nya rättegångsordningen, t. ex. länsstyrelsetjänstemän, polisbefäl eller bankombudsmän, kan beredas tillfälle att deltaga i kurserna.
    Kallelser till kurserna komma att tillställas häradshövdingar, borgmästare, landsfogdar och Sveriges advokatsamfund för vidarebefordran till deltagare inom berörda områden.
    Kurserna komma såvitt möjligt att förläggas så att de icke sammanfalla med ordinarie sessionsdagar i rådhusrätterna eller ordinarie tingsdagar. Härigenom undvikes att vikarier behöva förordnas för i kurserna deltagande domare eller åklagare. För de statligt anställda domarna och åklagarna utgår enligt särskilt beslut av K. M:t ersättning för deltagande i kurs såsom för tjänsteresa. Enligt brev d. 2 maj 1947 till statskontoret har K. M:t nämligen medgivit, att häradshövding, tingsdomare, tingssekreterare, tingsnotarie och tingsnotarieaspirant samt landsfogde, landsfogdeassistent, landsfiskal och landsfiskalsassistent, som bevista av processnämnden anordnad kurs, må åtnjuta resekostnads- och traktamentsersättning enligt allmänna resereglementet för därav föranledda resor. Ersättning utgår till domstolstjänsteman för deltagande i hel kurs om tre dagar, men för åklagare blott för deltagande två kursdagar. Sistnämnda inskränkning föranledes av att en av kursdagarna helt ägnas åt civilprocessen. Något hinder föreligger givetvis ej att åklagare, som är i tillfälle därtill, bevistar även denna kursdag. Beträffande de kommunal avlönade domarna och åklagarna torde man kunna räkna med att reseersättning till dem utgår från vederbörande städer.

N. R—e.