Jarl Ludvig Ernberg avled d. 30 april 1947. Han var född i Karlskrona 20/8 1863, avlade mogenhetsex. där 1882 och blev jur. utr. kand. i Uppsala 1889. Sedan han suttit ting och utnämnts till v. häradshövding (1892), inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1898, assessor 1900 och hovrättsråd 1907. 1902 blev han t. f. rev.sekr. Redan dessförinnan hade han anlitats för skilda utredningsuppdrag. Vid 1893 års riksdag var han sekr. i bevillningsutskottet och samma år sekr. i arvsskattekommittén. Därefter hade han flera uppdrag inom finansdepartementet. 1902—1904 var han JO:s ersättare och 1904—1909 expeditionschef i nämnda dep. 1909 blev han sakkunnig för utredning ang. instansordning för avlönings- och pensionsmål. När regeringsrätten sistnämnda år inrättades, utnämndes han till regeringsråd. Han avgick 1933 från detta ämbete med pension.

 

    Regeringen. K. M:t har 11 april 1947 beviljat statsrådet och chefen för handelsdepartementet Gunnar Myrdal entledigande från statsråds- och departementschefsämbetet. Samtidigt har K. M:t förordnat dels statsrådet Axel Gjöres att tills vidare vara chef för handelsdepartementet i stället för folkhushållningsdepartementet, dels statsrådet Gunnar Sträng att tillsvidare vara chef för folkhushållningsdepartementet, dels ock t. f. byråchefen i handelsdepartementet, professorn vid Stockholms högskola Karin Kock-Lindberg att tills vidare vara statsråd. Nämnda förordnanden hava efter H. M. Konungens återkomst till riket 24 maj 1947 bekräftats genom utfärdande av vederbörliga fullmakter.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    11 april 1947 entledigat häradshövdingen Fritjof Folkard von Scherling från honom meddelat uppdrag att vara sekreterare åt 1945 års lufträttssakkunniga;
    s. d. förordnat adjungerade ledamoten i Svea hovrätt Allan Björklund att biträda nyssnämnda sakkunniga;

478 PERSONALNOTISER.    16 maj 1947 till e. o. kansliråd i justitiedepartementet fr. o. m. 1 juli 1947 förordnat e. o. förste kanslisekreteraren i departementet Ragnar Kihlgren;
    30 juni 1947 till expeditionschef i justitiedepartementet förordnat t. f. expeditionschefen därstädes C. G. Bruno samt till kansliråd i departementetutnämnt t. f. kanslirådet Oskar Adelsohn.
    Chefen för justitiedepartementet har
    15 april 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande utsett häradshövdingen Bertil Koch att inom justitiedepartementet verkställa utredning rörande äganderättsförhållandena i vissa fiskelägen i Bohuslän;
    5 maj 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat, bland andra, häradshövdingen Åke Braunstein att såsom sakkunnig inom justitiedepartementet verkställa utredning rörande åtgärder mot spekulation i vattenkraft och därmed sammanhängande spörsmål;
    s. d. till sekreterare i nyssnämnda utredning förordnat assessorn i Svea hovrätt Gunnar Fredrikson;
    14 maj 1947 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gunnar von Sydow att vara sekreterare i utredningen om ny lagstiftning rörande avbetalningsköp.