Lagrådet har nedannämnda dagar år 1947 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Juni 2. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 5:o), 8:o), 14:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsrådet Hugo Henkow.
    Juni 3. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 26 och 27 §§ lagen d. 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker samt lag med särskilda bestämmelser ang. sparbanks inlåning. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Henning Nitelius.
    Juni 5. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 13 § lagen d. 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: hovrättsassessorn Yngve Samuelsson.
    Förslag till lag om dödande av vissa utanför Sverige befintliga handlingar samt lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom. Föredragande: lagbyråchefen Sven Edling.
    Juni 11. Förslag till lag ang. ändring i lagen d. 3 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Föredragande: hovrättsrådet Henkow.
    Juni 30. Förslag till lag om särskilda åtgärder för polisverksamhetens upprätthållande i vissa fall. Föredragande: rättsavd. chefen Lars Gunnar Ohlsson.

B. L.

 

    Ur Svensk författningssamling 1947.
    678. KK 10 juli 1947 om antalet nämndemän i tingslag.
    679. KK 10 juli 1947 om tingsordningar m. m.
    697. KK 26 sept. 1947 ang. förbud mot bränning av stråfoder.
    700. Lag 19 sept. 1947 ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet.
    701. Lag 19 sept. 1947 ang. ändring i lagen d. 18 juni 1926 (nr 336) om sammanläggning av fastigheter å landet.
    703. Lag 19 sept. 1947 ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad.
    704. Lag 19 sept. 1947 ang. ändrad lydelse av 18 § lagen d. 18 juni 1925 (nr 334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område.
    774. KK 26 sept. 1947 om dagbok och aktbildning i mål om lagsökning och betalningsföreläggande.
    775. KK 26 sept. 1947 med närmare föreskrifter för de allmänna domstolarna om protokollföring, dagböcker och aktbildning m. m. (protokollskungörelse).
    776. KK 26 sept. 1947 med bestämmelser ang. tillämpningen av lagen om fri rättegång.

B. L.

 

44—477004. Svensk Juristtidning 1947.