Defensor Legis (1946 h. 10—12, 1947 h. 1—10). Förutom finskspråkiga bidrag märkas bl. a.: »Onödigt dubbelarbete vid domstolarna» (1946 s. 268—272), en replikväxling mellan vicehäradshövdingen GÖSTA FREDENBERG och justitierådmannen BROR CARLSON, som utgör ett finskt bidrag till diskussionen om domarlönerna; »Advokaternas aktuella bokföringsspörsmål» av vicehäradshövdingen GUNNAR TROUPP (s. 299—310); »Förberedelse i tvistemål med hänsyn till dess betydelse för rättegångens koncentration» av justitierådet N. GÄRDE (s. 87—98); »In praeteritum non vivitur — till frågan om underhållsbidrag för förfluten tid» av justitierådmannen CARLSON (s. 114—135).

 

    Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (1947 h. 1—4): »Kanhögsta domstolen återbryta skiljedom?» av akademiekansler O. HJ. GRANFELT (s. 1—4), »Köparens insolvens som grund för säljarens stoppningsrätt» av vicehäradshövdingen GEIR LINDBLAD (s. 5—10), »Ekvivalent för tjuvgods såsom föremål för tjuvgömmeri» av justitierådet GUNNAR NYBERGH (s.11—19), »Ett spörsmål om rösträtt vid borgenärsstämma» av prof. Bo PALMGREN (s. 20—30), »Ett spörsmål om kursen vid betalning av växel i utländskt mynt» av vicehäradshövdingen ARNOLD STENVALL (s. 35—45), »Aktiebolagets verkställande direktör» av docenten LARS ERIK TAXELL (s. 46—93, jfr SvJT 1947 s. 626 f), »Ett spörsmål om tillämpligheten av den i ÄB 13: 1 stadgade klandertiden» av justitierådet CARL AXEL HASTIG (s. 121—132), »Till frågan om efterlevande makes rätt enligt inbördes testamenten är äktenskapet underlytt ÄL» av justitierådet NYBERGH (s. 133—146), »Kollision mellan testamentaries rätt och efterlevande makes giftorättssanspråk» av prof. ERIK AF HÄLLSTRÖM (s. 147—152), »Verkan av att försäkringsfall framkallas av verkställande direktör eller styrelsemedlem» av justitierådet KURT KAIRA (s. 153—161), »Om säljares rätt att vid inköpskommissionärs konkurs fordra priset direkt av kommittenten» av jur. kand. OLOF RISKA (s. 179—186), »Reform av reglerna om utdömande av ersättning för rättegångskostnader» av justitierådet HELGE JOHANSON (s. 200—211).

B. L.

 

    Juridisk Forening i København afholdt i vinteren 1946/47 de ordinære seks møder under ledelse af formanden professor O. A. Borum. Foredragsholderne var sagfører Bent Nebelong: En kommende fællesnordisk kautionslovgivning, højesteretssagfører Carl Ricard: Har vi retsbeskyttelse

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 791for privatbilleder?, lektor ved Københavns Universitet, landsretssagfører Niels Klerk: Aktieselskabets anonymitet med undertitlen: Er aktieselskaber stadig juridiske personer?, sekretær i Justitsministeriet frøken Margot Satz: Konkurrenceklausuler efter dansk og engelsk ret, professor Åke Malmström, Lund: Nogle arveretsproblemer og byretsdommer Henrik Tamm: Dommes affattelse.
    Medlemstallet var ved årets udgang 636. Fh.