Högsta domstolens arbetsbalans. Enligt rotelböckerna fördelar sig antalet icke föredragna mål, som ej äro veckomål, på följande sätt:

 

   D. 30 sept.D. 30 sept.D. 30 sept.   
   194519461947   
Revisionsmål  529355188   
Dispensansökningar i revisionsmål  72223208   
Besvärsmål  36915997   
Dispensansökningar i besvärsmål  33151149   
Summa revisions- och besvärsmål  898514285   
Summa dispensärenden  105374357   
Summa summarum  1003888642   

 

    Minskningen av de egentliga målen i förhållande till ställningen d. 30 sept. 1946 utgör således 229 (44.55 %) och av dispensärenden 17 (4.55 %).
    I detta sammanhang torde böra anmärkas att viss minskning i antalet inkommande mål och ärenden inträtt. Vid en jämförelse av antalet inkomna mål enligt diarieböckerna (därvid på grund av metoden för diarieföringen revisionsmål och dispensansökningar i revisionsmål resp. besvärsmål och dispensansökningar i besvärsmål äro sammanslagna) d. 30 sept. 1945, 1946 och 1947 framgår nämligen följande

 

1945 inkommo 391 rev.mål 959 besv.mål

1946 inkommo 355 rev.mål 809 besv.mål

1947 inkommo 291 rev.mål  784 besv.mål

 

    Denna minskning, som sannolikt i viss mån står i sammanhang med de nya fullföljdsreglerna, har ock bidragit till den goda ställningen i fråga om arbetsbalansen.

M. W.

 

    Ljudupptagningsapparatur. Sedan över ett år ha inom justitiedepartementet pågått experiment med skilda slag av ljudupptagningsapparater för att söka utröna vilken modell som kunde lämpa sig för installering vid domstolarna. Därvid ha provats apparater för upptagning å vaxrullar, plattor av vax och elastiskt material, filmremsa, stålband, ståltråd och pappersband. Flera av modellerna ha varit synnerligen intressanta ur teknisk synpunkt.
    De krav man måste ställa på en fullgod domstolsapparat äro främst god upptagning samt bekväma utskriftsmöjligheter. Endast undantagsvis torde det däremot bli fråga om att omedelbart spela upp det som intalats. Stor vikt måste naturligtvis också fästas vid lättsköttheten och priset, såväl engångskostnaden som kostnaden för driftsmateriel. Vissa apparattyper ha haft företräden ur en synpunkt, andra ur en annan. Ingen har däremot befunnits sådan att departementet anser sig kunna utan reservationer rekommendera densamma till inköp för praktiskt bruk. För övrigt finnas av flera modeller endast provexemplar inom riket. Vid anskaffningen måste man även beakta

798 NOTISER.att om möjligt samma apparattyp bör finnas i både underrätt och hovrätt; har man exempelvis en trådapparat i underrätten men en apparat för vaxrullar i hovrätten, kan man ju inte där spela upp det i underrätten intalade.
    Departementet avser att för tillgängliga medel inköpa ett mindre antal apparater och sätta dem i praktiska prov vid skilda domstolar. Först sedan erfarenheter vunnits av olika modeller under en relativt lång tid torde det vara möjligt att avgöra vilken som bör komma i fråga vid en mera allmän anskaffning.

B. L.