Justitiedepartementet. K. M:t har
    24 okt. 1947 beviljat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Sven Romanus entledigande från byråchefsämbetet med utgången av okt. 1947 (jfr nedan);
    7 nov. 1947 förordnat förste amanuensen i justitiedepartementet Åke Mossler att tills vidare uppehålla en andre kanslisekreterarbefattning i departementet.
    Statsrådet Danielson har 20 okt. 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat kanslichefen i byggnadsberedningen, länsassessorn Åke Sylwan att tjänstgöra såsom sekreterare i decentraliseringsutredningen.
    Chefen för justitiedepartementet har 31 okt. 1947 med stöd av K. M:ts bemyndigande förordnat hovrättsassessorn Erik Bendz att vara sekreterare åt 1946 års riksdagsarbetsutredning.

 

    Lagberedningen. K. M:t har 24 okt. 1947.
    dels, på därom gjord framställning, med utgången av okt. 1947 entledigat ministern för utrikes ärendena Östen Undén, statsrådet och chefen för justitiedepartementet Herman Zetterberg samt häradshövdingen i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga Einar Anderberg från förordnanden att vara, Undén ordförande samt Zetterberg och Anderberg ledamöter i lagberedningen, dels ock förordnat f. d. justitierådet Natanael Gärde och byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Sven Romanus att från och med 1 nov. 1947 vara, Gärde ordförande och Romanus ledamot i lagberedningen.

 

    Strafflagberedningen. K. M:t har 31 okt. 1947 uppdragit åt revisionssekreteraren Ivar Strahl att i egenskap av ledamot i strafflagberedningen deltaga i en av »II centro internazionale di studi di difesa sociale» organiserad internationell kongress i San Remo 8—10 nov. 1947. I samma kongress deltog efter erhållet resestipendium från Harry Ax:son Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning hovrättsassessorn Sture Petrén.