154    Högsta domstolens presidium. Som förut (s. 78) omnämnts har K. M:t förordnat justitierådet Einar Stenbeck att fr. o. m. 1 jan. 1948 vara högsta domstolens ordförande samt justitieråden Axel Afzelius och Hilding Forssman att fr. o. m. samma dag vara ordförande på avdelningar i högsta domstolen.
    Justitierådet Stenbeck är född 1881, avlade mogenhetsex. i Stockholm och blev jur.utr.kand. i Uppsala 1905. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1915 och hovrättsråd 1917. Han blev t. f. rev.sekr. 1914 samt ord. 1919. Redan 1915 blev han led. av lagberedningen i vilken egenskap han bl. a. undertecknat förslagen till nygiftermålsbalk (1918), lag om förmynderskap (1921) och lag om arv (1925). Stenbeck lämnade lagberedningen vid utnämningen till justitieråd men inträdde däri ånyo, såsom ordförande, 1935 och ledde under denna period arbetet på aktiebolagsrättens reformering, vilket resulterat i den nya aktiebolagslagen.
    Stenbeck har varit livligt verksam inom det internationella och interskandinaviska lagstiftningsarbetet. Han är en av SvJT:s stiftare och har, med ett kortare avbrott, tillhört redaktionen alltsedan 1919. Stockholms högskola kreerade honom 1936 till juris hedersdoktor. Bland hans skrifter märkas — förutomett stort antal tidskrifts uppsatser, bl. a. i SvJT —Förmyndare och gode män enl. förmynderskapslagen (4:e uppl. tills. m. G. Walin 1945), Den nya förmynderskapslagen (1924, tills. m. Arthur Lindhagen) samt den stora kommentaren till den nya aktiebolagslagen (1946, tills. m. M. Wijnbladh och H. Nial).
    Justitierådet Afzelius är född i Stockholm 1885, avlade mogenhetsex. där 1903 och blev jur.kand. i Uppsala 1908. Efter tingssittning tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1916 och hovrättsråd 1921. Han blev t. f. rev.sekr. 1917 och ord. 1925. Efter att från 1920 ha varit led. å lagavdelningen i justitiedepartementet blev han chef för denna avd. 1922. Han utnämndes till regeringsråd1928 och till justitieråd 1932. Sedan 1935 är han en av redaktörerna för NJA II.
    Justitierådet Forssman är född i Sala 1886, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1904, blev jur. kand.i Uppsala 1909 samt tjänstgjorde efter tingssittning i Svea hovrätt, där han blev assessor 1917 och hovrättsråd 1923. Han blev t. f. rev.sekr. 1919 och ord.1928. Han utnämndes till justitieråd 1931. Bland hans lagstiftningsuppdrag må särskilt nämnas att han varit sakkunnig för revision av stadsplanelagstiftningen 1929. Han var JO:s ersättare 1930—31.
    Forssman har utgivit av honom vid Stockholms högskola 1925 hållna föreläsningar över Den svenska skiftesstadgan samt i Norstedts gula serie Stadsplanelagen jämte byggnadsstadgan (1932).