18DE NORDISKE JURISTMØDE

 

KØBENHAVN 1948

 

    De nordiske juristmøders danske styrelse indbyder herved nordiske jurister til at deltage i det 18de nordiske juristmøde i København torsdag den 26., fredag den 27. og lørdag den 28. august 1948.
    Der vil paa mødet blive behandlet følgende emner:

Torsdag den 26. august 1948.

Plenarmøde:
    Frihedsberøvelse indenfor socialforsorgen.

Referent: Ekspeditionssekretær i Socialministeriet TYGE HAARLØV, København.

    Korreferent: Fhv. Præsident, Dr. juris KARL SCHLYTER, Stockholm.

 

Fredag den 27. august 1948.

Sektionsmøder:

1. SEKTION.

 

Formiddag: Om domsmotivering. Referent: Præsident, Dr. juris ARTHUR LINDHAGEN, Stockholm.

Eftermiddag: Om optagelse og protokollering af vidnesbevis.

Referent: Højesteretsdommer ERIK SOLEM, Oslo.

 

2. SEKTION.

Formiddag: Om begrænsning af gyldigheden af voldgiftsaftaler og foreningsvedtægter som udelukker rettergang ved fremtidige tvister.

 

    Referent: Professor, Dr. juris KRISTEN ANDERSEN, Oslo.

 

Eftermiddag: Retsstillingen for børn født udenfor ægteskab. 

Referent: Dr. juris I. MELANDER, Helsingfors.

 

Lørdag den 28. august 1948.

 

Plenarmøde:

 

Bør erstatning udenfor kontraktsforhold kunne nedsættes under hensyn til graden af skadevolderens skyld og omstændighederne iøvrigt?

 

    Referent: Professor, Dr. juris HENRY USSING, København.

    Korreferent: Professor, Dr. juris ERIK AF HÄLLSTRÖM, Helsingfors.

 

160 18 DE NORDISKE JURISTMØDE.I § 10 i vedtægterne for de nordiske juristmoder er bestemt:
»Enhver deltager i de nordiske juristmøder har at erlægge et kontingent af 15 kr. eller et dertil svarende beløb i finsk mønt, for hver gang et møde afholdes. Herfor haves adgang til selve forhandlingerne samt ret til at erholde de trykte meddelelser, som omdeles forud for mødet, og den trykte beretning om forhandlingerne, som udgives bagefter. Den, der engang har tegnet sig, anses som deltager i juristmøderne, indtil han udmelder sig.»
    Nye medlemmer anmelder sig hos deres lands lokalstyrelse; danske til den danske afdelings kontor, Amagertorv 24, København.
    Kontingentet erlægges til vedkommende lands lokalstyrelse og maa indbetales inden 1. april.
    Medlemskort, der tjener som legitimation under mødet, og som maa medbringes til dette, samt det endelige program for mødet vil senere blive fremsendt.
    Anmeldelse om personlig deltagelse i mødet bør ske inden 1. april til vedkommende lokalstyrelse med samtidig oplysning om eventuelt ledsagende hustrus navn.
    De til møderne sædvanligt knyttede festligheder maa desværre paa grund af forholdene begrænses og forenkles. Det kan muligvis ogsaa blive nødvendigt at begrænse antallet af deltagere i festlighederne.
    Da hotelplads i København er meget knap, maa man regne med, at der ikke kan faas logis i København under mødet, med mindre der lang tid i forvejen er reserveret plads. Den danske styrelse har i samarbejde med Turistforeningen og Hotelværtforeningen i København faaet reserveret et saa stort antal værelser, som hotellerne har kunnet afse, men dette slaar desværre kun til for et begrænset antal deltagere. Det kan derfor blive nødvendigt ved lodtrækning eller paa anden maade at fordele disse værelser mellem de anmeldte deltagere. De, der ønsker hotelplads, maa anmelde dette til deres lokalstyrelse samtidig med, at de melder deltagelse i mødet, altsaa senest 1. april. De vil da hurtigst muligt faa tilstillet meddelelse om, hvorvidt hotelplads kan sikres dem.

 

    Deltagere kan være ledsaget af hustru.

 

    Juristmødets kontor er hos overretssagfører Niels Olesen, Amagertorv 24, København. En uge før juristmødets begyndelse overflyttes kontoret til Københavns Universitet, hvor det vil være aabent undermødet.

 

Paa den danske styrelses vegne

V. TOPSØE-JENSEN

Formand.

 

    Den svenska lokalstyrelsens adress är Riddarhuskajen 1, Stockholm; postgiro 351919. Styrelsens sekreterare är hovrättsassessorn Allan Björklund.
    Anmälningstiden är för svenska deltagare förlängd till den 10 apri l1948.