Ur Svensk författningssamling 1948.
    26. KK 16 jan. 1948 ang. anmälan av vissa fordringar hos gäldenärer i Tyskland.
    57. Lag 20 febr. 1948 ang. ändrad lydelse av 2 kap. 17 § lagen d. 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.
    58. Lag 20 febr. 1948 om rätt för arrendator att bortföra stråfoder.
    66. KF 27 febr. 1948 ang. ändring i förordn. d. 25 maj 1941 (nr 251) om varuskatt.
    71. Lag 27 febr. 1948 om ändrad lydelse av 4 kap. 1 § rättegångsbalken.
    72. KK 27 febr. 1948 med viss föreskrift ang. tillämpningen av domsagostadgan d. 11 juni 1943.
    85. KF 5 mars 1948 om försäljningsskatt.
    95. Lag 27 febr. 1948 om upphävande av kap. 5 kyrkolagen m. m.
    96. Lag 27 febr. 1948 med särskilda bestämmelser om fastighetsbildninginom vissa områden av stad.
    97. Lag 27 febr. 1948 ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad.
    99. KK 6 febr. 1948 med vissa tillämpningsföreskrifter till förordn. d. 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt.
    101. KK 6 febr. 1948 ang. skyldighet för domstolar och länsstyrelser att i vissa fall lämna meddelande om fastställd arvsskatt, gåvoskatt eller kvarlåtenskapsskatt.
    104. KK 6 febr. 1948 ang. skyldighet för domstolar och länsstyrelser attlämna meddelande om beviljat anstånd med erläggande av arvsskatt, gåvoskatt eller kvarlåtenskapsskatt.
    109. Lag 5 mars 1948 om upphävande av 17 § förordn. d. 16 juni 1875 (nr 42) ang. lagfart å fång till fast egendom.
    110. KK 5 mars 1948 ang. skyldighet för inskrivningsdomare att lämna lokal skattemyndighet underrättelser om sökta lagfarter m. m. 

B. L.