ADOLF SCHÖNKE. Einführung in die Rechtswissenschaft. 2.—3. Auflage. Karlsruhe 1947. Verlag C. F. Müller. 227 s.

 

    Det faller sig för de flesta jurister betydligt lättare att behandla komplicerade teorier, problem och detaljfrågor inför en läsekrets med samma skolning, samma kunskaper och samma tankevanor som de själva än att framställa rättsvetenskapens grundbegrepp för nybörjare, hos vilka kan förutsättas föga utöver den goda viljan att lära. Faktiskt krävs det också en särskild begåvning för att kunna skriva om det egna facket fullständigt, men ändå inte pedantiskt, undervisande, men ändå inte långtråkigt, elementärt, men ändå vetenskapligt.
    Professor Schönke, som redan tidigare gjort sig känd som kommentator av strafflagen, har i sina två i flera upplagor utkomna läroböcker i civilprocess- och exekutionsrätt ådagalagt sin förmåga att behandla svåra frågor på ett enkelt, koncentrerat och lättförståeligt sätt. Denna förmåga sätter också sin prägel på hans »Einführung in die Rechtswissenschaft», som utkom 1947 med sin andra och tredje upplaga. Författaren har begränsat sin uppgift; den består enligt vad han säger i förordet i att skapa grundvalar för inträngande i det positiva stoffet. Boken innehåller sålunda inte någon introduktion i rättens metodik och kampen om rättstanken.
    För den utländske läsaren är det av betydelse, att det föreliggande arbetet icke endast är ett gott hjälpmedel att lära känna grundvalarna för den tyska rätten utan även innehåller många hänvisningar till andra länders rättssystem, främst de anglosaxiska och romanska. Ett tidens tecken är att statsrätten, vars framtid i Tyskland i dag är osäker, endast ägnats fyra allmänt hållna sidor.

Gerhard Simson.