De engelska domarlönerna. I den pågående debatten om domarlönerna erinras ej sällan om de efter våra förhållanden höga löner, som engelska domare åtnjuta. En jämförelse mellan svenska och engelska domarlöner är emellertid av föga värde, om man inte samtidigt gör klart för sig de väsentliga olikheter, som förefinnas mellan svensk och engelsk domstols-

 

302 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.organisation samt mellan de svenska och de engelska domarnas antal, arbetsuppgifter och rekrytering. (Jfr SvJT 1947 s. 676.)
    I det följande skall i korthet lämnas några rent faktiska uppgifter om vissa engelska förhållanden i nämnda hänseenden.
    Till en början bör erinras att i England den överväldigande delen av alla kriminella mål eller över 95 % samt ett ej ringa antal civila mål och ärenden av enklare beskaffenhet (huvudsakligen av familjerättslig karaktär) avgöras i Courts of Summary Jurisdiction av oavlönade lekmän, s. k. Magistrates eller Justices of the Peace. (För närvarande finnas över 1,000 sådana domstolar med omkring 28,000 Magistrates.) I London och några av de större städerna tjänstgöra dock i stället för lekmannadomarna avlönade juristdomare, i London kallade Metropolitan Police Magistrates (omkring tjugufem domare) och i de övriga städerna kallade Stipendiary Magistrates (omkring femton domare). Årslönen för dessa domare uppgår till 2,000 pund eller däromkring.
    Från Magistrates' Courts kan talan i vissa fall fullföljas till Quarter Sessions. Dessa domstolar, som även äga pröva kriminella mål såsom första instans (dock ej de grövsta målen), äro av två slag, nämligen dels County Quarter Sessions, bestående av två eller flera av grevskapets Magistrates, och dels Borough Quarter Sessions, vilka hållas inför en ensam juristdomare, kallad Recorder. Dessa juristtjänster, i allt något över etthundra, äro avlönade samt innehavas av praktiserande domstolsadvokater såsom bisysslor.
    Huvudparten av de civila målen handläggas i första instans i County Courts. Sammanlagt finnas omkring sextio County Courtdomare. Dessa ha en årslön av 2,000 pund samt rätt till pension, vilken, beroende på antalet tjänsteår, utgår med högst 2/3 av årslönen.
    Sådana civila mål, däri omstämda beloppet överstiger 200 pund, samt andra civila mål av svårare beskaffenhet, däribland skilsmässomål och faderskapsmål, ävensom grövre kriminella mål handläggas i regel i High Court of Justice såsom första instans. Denna domstol består av tre huvudavdelningar, nämligen Chancery Division med fem domare, King's Bench Division med tjugu domare, varav den främste är Lord Chief Justice, samt Probate, Divorce and Admiralty Division med åtta domare. Av domarna i High Court åtnjuter Lord Chief Justice en årslön av 8,000 pund (pension 4,000 pund) samt envar av de övriga 5,000 pund (pension 3,500 pund). Samtliga domare i King's Bench Division tjänstgöra även i Court of Criminal Appeal, som är andra instans för flertalet kriminella mål.
    Såsom andra instans i civila mål fungerar Court of Appeal. I denna domstol sitta (förutom några självskrivna högre domare, däribland Lord High Chancellor och Lord Chief Justice) nio domare. Den främste av dessa, Master of the Rolls, har en årslön av 6,000 pund (pension 3,750 pund) medan de återstående ha samma lön som domarna i High Court eller 5,000 pund.
    Högsta domstol för Storbritannien och Nordirland är som bekant House of Lords, som i sådan egenskap består av Lord High Chancellor, sju Lords of Appeal in Ordinary, de s. k. Law Lords, samt ett antal självskrivna icke

 

FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 303särskilt avlönade f. d. högre domare. Den förstnämnde har såsom domare en årslön av 6,000 pund. Därtill kommer att han i sin egenskap av talman i House of Lords uppbär ytterligare 4,000 pund om året. Årslönen för envar av Law Lords utgör 6,000 pund. Domarna i House of Lords tjänstgöra även — tillsammans med vissa domare från dominions — i Privy Council, som är högsta domstol för dominions och kolonierna.
    Vid en jämförelse mellan svenska och engelska domarlöner bör, liksom vid en jämförelse mellan de löner som skilda domarkategorier i England åtnjuta, hänsyn även tagas till den skatt, som i vart fall uttages å lönen. I sådant hänseende skall här endast nämnas, att den statliga inkomstskatten (s. k. surtax inbegripen) i England för gift man utan barn utgör å en årsinkomst av 2,000, 5,000 och 10,000 pund omkring 750, 2,600 och 6,800 pund.
    De engelska domarna hämtas alltid bland barristers och i regel bland de mest framgångsrika av dessa. För utnämning till domare kräves viss tids tjänst som barrister, nämligen för utnämning till domare i en County Court sådan tjänst under minst sju år samt för utnämning till domare i High Court sådan tjänst i minst tio år. För utnämning till domare i Court of Appeal eller House of Lords fordras antingen minst femton års verksamhet som barrister eller att vederbörande redan är domare i High Court. De barristers, som erhålla domarbefattningar, ha emellertid ofta verkat såsom barristers under längre tid än som ovan nämnts. I regel har därför en engelsk domare vid sin utnämning uppnått femtio års ålder eller mera. I detta sammanhang kan följande siffror1 rörande de högre domarnas ålder anföras. Bland Law Lords är åldern mellan 65 och 77 år, bland domarna i Court of Appeal mellan 56 och 77 år (medelåldern över 62 år) samt bland domarna i High Court mellan 46 och 79 år (medelåldern över 60 år).

Sten Rudholm.