Sinnessjuknämndens verksamhet under år 1947 redovisas i den av nämnden till K. M :t avgivna årsberättelsen för nämnda år. I nedanstående redogörelse för nämnda berättelse har, till belysning av huruvida ärendesfrekvensen i nämnden till- eller avtager, inom parentes angivits motsvarande siffror för är 1946.
    Antalet handlagda utskrivningsärenden utgör 3,448 (3,626). Av dessa ha 2,516 (2,670) angått straffriförklarade, s. k. N-patienter, 577 (561) andra patienter, om vilkas utskrivning det enligt sinnessjuklagen ankommer på nämnden att besluta, s. k. O-patienter, och 355 (395) patienter, om vilkas utskrivning vederbörande sjukvårdsläkare i första hand och nämnden endast såsom besvärsinstans beslutar, s. k. P-patienter. I ärendena rörande N-patienter har nämnden delegerat utskrivningsrätten å sjukvårdsläkaren i 172 (186) fall, beslutat utskrivning i 388 (319), försöksutskrivning i 648 (707), fortsatt försöksutskrivning i 463 (555), utsträckt frigång, d. v. s. rätt att ha arbete utom sjukhuset med skyldighet att kvarbo å detta, i 52( 35) och avslag i 634 (771) fall. I fråga om O-patienter har nämndens beslut innefattat delegation å sjukvårdsläkaren i 40 (36), utskrivning i 74 (75), försöksutskrivning i 152 (128), fortsatt försöksutskrivning i 107 (112), utsträckt frigång i 12 (4) och avslag i 167 (177) fall. Slutligen har beträffande P-patienter försöksutskrivning skett i 3 (1) fall och återförvisning — som i detta sammanhang innebär att såväl sjukvårdsläkaren som nämnden varit positivt inställda till utskrivningsfrågan — i 47 (38) fall samt avslag meddelats i 302 (356) fall.
    Försöksutskrivningstiden har under året utgått för 1,177 (1,435) patienter, varjämte 385 (416) varit försöksutskrivna tills vidare. Under året haa v de försöksutskrivna 224 (355) återintagits, därav 58 (111) på grund av återfall i brott. Återintagning har alltså ägt rum i cirka 14 (19) procent av fallen. Återfall i brott har skett i cirka 4 (6) procent av fallen.

M. W.

 

    Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1947 till 33,093.23 kr. Härav voro 20,592kr. placerade i statsobligationer och 9,953 kr. i aktier samt innestodo kr.2,548.23 hos bank. Nettoavkastningen under året utgjorde kr. 1,090.89.
    Från fonden ha med anlitande av tidigare inbesparade medel anslagits500 kr. till Nordiska juriststämman i Norge under 1947 (utöver förut från fonden anslagna 1,500 kr.) och 1,000 kr. till Nordiska kriminalistmötet i Stockholm d. 15—19 maj 1947. Vidare ha likaledes av tidigare inbesparade medel utgått till jur. kand. Lars Welamson 150 kr. för studier i samband med juriststämman av det norska rättegångsförfarandet och till hovrättsassessorn Sture Petrén 1,000 kr. för bevistande av Congrés internationalde défense sociale i San Remo d. 8—10 nov. 1947. H. af T.

 

    Kriminalpolitiska sällskapet har, efter de i SvJT 1947 s. 152 omnämnda sammanträdena, under år 1947 sammanträtt fem gånger, då sällskapet diskuterat, den 17 januari under ordförandeskap av professor Torsten Sjögren »Behandlingen av sedlighetsförbrytare» med t. f. professorn

 

20—487004. Svensk Juristtidning 1948.

 

306 NOTISER.Gösta Rylander och justitierådet Nils Beckman såsom inledare, den 14 februari under ordförandeskap av advokaten Hugo Lindberg »Om utskrivning av straffriförklarade från sinnessjukhusen» med överläkare Einar Osterman och underståthållare Martin Wahlbäck såsom inledare, den 28 mars under ordförandeskap av med. lic. Folke Kinnmark »Mål och medel i anstaltsarbetet» med dr Kinnmark och direktör Gunnar Rudstedt såsom inledare, den 10 oktober under ordförandeskap av justitierådet Nils Beckman »Rättssäkerhetskravet vid administrativa frihetsberövanden» med landshövding Thorwald Bergquist och överläkare Harald Rabe såsom inledare och den 14 november under ordförandeskap av docenten Erik Goldkuhl »Om psykologisk (läkepedagogisk) behandling av brottslingar» med med. lic. Gustav Jonsson och byråchefen Torsten Eriksson såsom inledare.
    Sällskapet har därjämte under innevarande år sammanträtt två gånger, nämligen den 10 mars, då sällskapet under ordförandeskap av byråchefen Gustaf Persson diskuterade »Nordiskt samarbete på kriminalrättens område» med presidenten K. Schlyter och professor Johs. Andenæs såsom inledare, samt den 9 april, då sällskapet med med. lic. Gunnar Inghe såsom ordförande och chefen för socialdepartementets rättsavdelning revisionssekreteraren L. G. Ohlsson såsom inledare diskuterade »De planerade nya psykopatanstalterna och kriminalvården».