Sveriges juristförbund höll d. 13 och 14 mars 1948 ordinarie fullmäktigmöte å Handelshögskolan i Stockholm. I mötet deltogo ett sjuttiotal fullmäktige, varjämte ett antal intresserade medlemmar infunnit sig. Såsom förbundets gäster deltogo styrelseordföranden i Finlands juristförbund, prof. Kaarlo Kaira, och ledamoten av det finska förbundets styrelse advokaten vice häradshövding Åke Roschier-Holmberg samt med. dr Olle Lövgren, ordf. i Sylf, dr Peter Rousthöi och pol. mag. Börje Langendorf, Saco.
    Styrelsen fick följande sammansättning: ombudsmannen Rune Kristensson, ordf., revisionssekreteraren Carl Svennegård, 1 :e v. ordf., stadsfiskalen Lennart Asplund, 2 :e v. ordf., taxeringsinspektören Bengt Bohman, byrådirektören Holger Carlman, bitr. advokatfiskalen Arne Forsström och hovrättsassessorn Per-Erik Fürst, alla i Stockholm, tingsnotarien Leif Gräntze, Lund, bitr. juristen Ragnar Hedén, Göteborg, assessorn Carl Olof Jönsson, Malmö, amanuensen Åke Leissner och direktörsassistenten Gunnar Leo, Stockholm, borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, drätseldirektören Harry Rydqvist, Östersund, docenten Per Stjernqvist, Lund, jur. stud. Lars Thornander, Stockholm, och länsnotarien Carl Gustaf Wennberg, Luleå. Till suppleanter valdes sekreteraren Carl-Fredrik Lindell, Stockholm, länsnotarien Arne Söderström, Mariestad, länsassessorn Erik Axelson, Göteborg, och stadsfogden Gillis Björck, Lund.
    Enligt styrelsens årsberättelse uppgick medlemsantalet vid årsskiftet 1947/48 till 3,346. Under 1947 ha 729 nya medlemmar vunnit inträde i förbundet.
    Förbundets organisation har under 1947 och början av 1948 utbyggts i enlighet med stadgarna. Vid tiden för fullmäktigmötet hade bildats sektionerna för jurister vid statliga domstolar (ordf. hovrättsrådet Björn Kjellin), vid rådhusrätter (ordf. borgmästaren Lindskog), i central stats-

 

NOTISER. 307förvaltning (ordf. byrådirektören Carlman), i lokal statsförvaltning (ordf.civilförsvarsdirektören Gösta Falk), inom polis- och åklagarväsendet (ordf. stadsfiskalen Asplund), i kommunal förvaltning (ordf. kommunalborgmästaren Gustaf Dalén), i enskild tjänst (ordf. direktörsassistenten Leo) och för vetenskapligt verksamma jurister (ordf. prof. Henrik Munktell) samt sektionen Sveriges yngre juristers förening (ordf. sekreteraren Carl-Fredrik Lindell). Lokalavdelningar finnas i Skåne (ordf. stadsfogden Björck), i Kronobergs län (ordf. hypoteksombudsmannen John Matiasson), i Göteborg (ordf. bitr. juristen Hedén), i Skaraborgs län (ordf. länsnotarien Söderström), i Jämtland och Härjedalen (ordf. länsbokhållaren Åke Gärdin) och i Norrbottens län (ordf. länsassessorn Gunnar Wik).
    Förbundets förhandlingsverksamhet har under år 1947 varit synnerligen livlig. Verksamheten har huvudsakligen gällt kommunernas jurister, såväl domare och åklagare som förvaltningsjurister, den statliga förvaltningens jurister och de statliga domarna. Förhandlingsverksamheten har medfört avsevärda löneförbättringar för ett betydande antal befattningshavare. Förbundet har fört principiella överläggningar och avgivit yttranden i en mångfald löne- och organisationsfrågor, som varit uppe under året. Förbundets synpunkter ha i allt större utsträckning vunnit beaktande och i åtskilliga fall anslutning från vederbörande myndigheter. Många frågor av största räckvidd ha dock ännu icke lösts på ett tillfredsställande sätt, däribland frågan om en ändring av förhandlingsrättslagen därhän, att de statliga och kommunala tjänstemännens organisationer erkännas såsom med arbetsgivaren i stort sett likaberättigade parter med befogenhet att med arbetsgivaren ingå för båda parterna bindande avtal. Förbundet har deltagit i den ombildning av Sveriges yngre akademikers centralorganisation (Syaco) till Sveriges akademikers centralorganisation (Saco), som ägde rum under hösten 1947.
    Såsom ombudsman under 1947 har jur. kand. H. Bertil Lidgard varit anställd och såsom sekr. jur. kand. Styrbjörn von Feilitzen och jur. kand. Börje Thornell, den sistnämnde sedan d. 1 sept.
    Mötet avslutades d. 14 mars med diskussioner över ämnena »Mål och medel i juristförbundets fackliga verksamhet» och »Saco:s arbetsuppgifter». I samband med diskussionen över förstnämnda ämne lämnades en redogörelse för läget i de aktuella konflikterna med städerna Stockholm och Göteborg. Avsevärda penningbelopp stodo till förbundets förfogande för de av konflikterna berörda medlemmar, som till äventyrs kunde bli utan arbete. Bland annat hade Sveriges läkarförbund och Sylf garanterat t. v. en summa av 220,000 kronor. Förbundets direkta utgifter i anledning av konflikten uppgingo vid tiden för årsmötet till 228 kronor.

Per-Erik Furst.