NOTISER. 309    Föreningen mellan ombudsmännnen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade årsmöte i Karlstad d. 30 sept.—2 okt. 1947, varvid bl. a. följande ärenden förekommo: skogsbelåning hos hypoteksföreningarna med fakultativ tillämpning av den s. k. begränsningslagen; synpunkter på inskrivningsreformen; relaxering av inteckning beviljad för samma skuldebrev vid olika tillfällen; utbetalning utan nedsättningsförfarande av ersättningar enl. 9 kap. 69 § 3 st. VL. Vid årsmötet avgick föreningens hittillsvarande ordförande, hypoteksombudsmannen Otto Amnéus, från sin befattning och kallades i samband därmed till hedersledamot. Efter vid mötet förrättade val äro föreningens funktionärer följande: hypoteksombudsmannen Harry Almquist, Karlstad, ordf., hypoteksdirektören Holger Sandelin, Härnösand, v. ordf. och sekr.-kassaförvaltare, bankombudsmannen Torsten Stjernberg, Stockholm, suppl. för sekreteraren, samt hypoteksdirektören Karl-Fredrik Lindell, Göteborg, revisor. Föreningens medlemsantal, hedersledamöter inberäknade, uppgick d. 1 jan. 1948 till 22.
    Föreningens tryckta förhandlingar kosta kr. 2: 50 per årgång och erhållas efter rekvisition hos föreningens sekreterare.

 

    Bankjuristernas förening har under 1947 hållit fyra sammanträden, nämligen d. 25 april, d. 13 juni, d. 17 okt. och d. 5 dec. Föreningen omfattar 68 medlemmar. Dess styrelse består av bankombudsmannen Rudolf Lindh, ordf., bankombudsmännen Arne Lyth, v. ordf., Axel Åström, referent, Erik Burling, sekr., och Harold Ryott-Iohnson, klubbmästare.

 

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres av följande personer: försäkringsdirektören f. d. revisionssekreteraren William Hemberg, ordf., hovrättsrådet Erik Zethelius, v. ordf., ombudsmannen Harry Enell, sekr., försäkringsdirektören Einar Nilsson, ombudsmannen Knut Norström, advokaten Sten Lindskog, docenten Seve Ljungman och direktören Hugo Hellqvist. Styrelsesuppleanter äro prof. Phillips Hult och chefsombudsmannen Ebbe Jacobsson. Revisorer äro kammarrättsrådet Erik Stern och försäkringsdirektören Harald Folke.
    Under år 1947 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 28 febr. av advokaten Georg Stjernstedt om »Några äktenskapsrättsliga spörsmål i samband med livförsäkring och livränta», d. 28 mars av prof. Phillips Hult om »Fem års försäkringsrättslig praxis, regressfrågor m. m. 1942—1946», d. 3 okt. av jur. dr Ivar Strahl om »Skadestånd eller försäkring», samt d. 31 okt. av ombudsmannen jur. kand. Staffan Björkman om »Synpunkter på förmånstagarförordnandet». Sistnämnda sammanträde avhölls gemensamt med Försäkringsmännens diskussionsklubb. — Föreningen har 202 aktiva och 35 passiva medlemmar.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening har under år 1947 sammanträtt tre gånger. D. 9 maj behandlades huvudsakligen förenings angelägenheter medan de båda övriga sammanträdena helt ägnades åt fackliga frågor. D. 6 sept. förekom således i närvaro av en representant för Sveriges kommunaltjänstemannaförbund, vartill föreningen under år 1946 anslutit sig, livliga överläggningar med anledning av förestående förhandlingar med Stockholms stad angående överförande av rådhusrättens juristpersonal till

 

310 NOTISER.ny lönestat. Sedan dessa förhandlingar förklarats strandade (se notis i denna årgång s. 72 och 146), hölls d. 16 dec. inför hotet om avsevärda lönesänkningar för de högre befattningshavarna vid rådhusrätten och därav föranledd lönekonflikt med staden ett talrikt besökt sammanträde, till vilket även representanter för kommunaltjänstemannaförbundet och Sveriges juristförbund infunnit sig och varvid den uppkomna situationen ingående diskuterades.
    Föreningens styrelse har under 1947 utgjorts av borgmästaren Gunnar Fant, ordf., rådmannen Erik Wilhelmsson, v. ordf., rådmännen Erik Tammelin och Henning Bruce, assessorn Gustav R:son Lundberg samt vice assessorerna Erik Björkman, sekr., och Ingvar Ågren, skattmästare, med magistratsrådmannen Harry Hector, rådmännen Hilding Stefenson och Gunnar Hedelius, assessorerna Richard Kettner och Knut Ljungberg, vice assessorn Rolf af Klintberg samt amanuensen Gustaf Petrén såsom suppleanter. Föreningens medlemstal var vid senaste årsskiftet 93.