Mälareprovinsernas stadsdomareförening höll årsmöte i Örebro d. 7 juni 1947. Dagen därpå företogs bussfärd över Siggebohyttan och Nora till Lindesberg. Under årsmötet omvaldes till ledamöter i styrelsen borgmästaren Bertil Hagström, ordf., borgmästaren Olov Rylander och rådmannen Stig Furster samt till suppleanter borgmästarna Ivar Hedman och Carl Åhman. Borgmästaren Iwan Wikström i Östersund höll föredrag, betitlat »Några synpunkter på det nya rättegångsförfarandet». Föreningen har för närvarande cirka 30 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea Hovrätt har under 1947 sammanträtt till årsmöte d. 11 mars, därvid hovrättsrådet Bengt Lassen höll det första föredraget i en av föreningen anordnad kurs i rättegångsförfarandet enligt nya rättegångsbalken, samt till extra föreningsmöte d. 19 dec., därvid hovrättsrådet H. Bennich höll ett kåserande föredrag.
    Vid årsmötet utsågs till styrelseledamöter assessorn Curt Carlon, ordf., fiskalen Sten Rudholm, v. ordf., fiskalen Anders Lindstedt, sekr. och kassaförvaltare, fiskalerna Per Bergsten och Bengt Hult med assessorn Torkel Nordström samt fiskalerna Gunnar Lagergren, Björn Bernhard, Staffan Larsson och Rune Hermansson som suppleanter. Medlemsantalet är omkring 100.

 

    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1947 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträde d. 12 febr. höll hovrättsassessorn Erik Bendz föredrag över ämnet »Några intryck av danskt rättegångsväsen».Föreningens årsmöte ägde rum d. 7 juni 1947. I samband med årsmötet högtidlighölls föreningens fyrtioårsjubileum genom en bankett, till vilken tidigare och nuvarande medlemmar talrikt mött upp. D. 22 nov. talade ombudsmannen i Sveriges juristförbund Bertil Lidgard inför föreningen om»Aktuella avlönings- och anställningsfrågor vid hovrätterna».
    Styrelsen för verksamhetsåret 1947—1948 utgöres av e. o. assessorn Kjell Rosenberg, ordf., e. o. assessorn Wilhelm Stoltz, v. ordf., tingssekreteraren Ulf Lundvik, sekr. och kassaförvaltare, adj. ledamoten Nils Källoff och tingssekreteraren Harald Kastrup med e. o. assessorerna Torsten Ahlgren

 

NOTISER. 311och Nils Graneli, tingssekreteraren Bertil Öhlén och e. fiskalen Bertil Olsén som suppleanter. Medlemsantalet utgör omkring 150.