Juridiska föreningen i Lund. Vid sammanträden under vårterminen 1947 förekom följande: d. 12 febr. höll prof. Folke Schmidt föredrag över ämnet »Amerikansk juristutbildning», vid ett tillsammans med Malmö Lunds juristförening hållet sammanträde d. 22 mars talade statsrådet Herman Zetterberg om »Den gemensamma nordiska lagstiftningen», d. 22 april talade rådmannen Sten Lindquist, Göteborg, om »Medling i arbetstvister», och vid en utflykt till Lillsjödal d. 10 maj höll prof. Knut Rodhe, Stockholm, föredrag om »Amerikansk och svensk aktiebolagsrätt — med anknytning till sociologiska undersökningar». Under höstterminen förekom följande: d. 10 okt. talade prof. Henry Ussing om »Retspraksis om Problemet strikt Ansvar» och d. 4 dec. talade hovrättsrådet Curt Bergström, Malmö, om »Hovrättsförfarandet enligt nya rättegångsbalken».
    Ur den fond, som föreningen erhållit från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till minnet av f. justitierådet Joh. Hellners promovering till juris jubeldoktor i Lund d. 31 maj 1946, tilldelades jur. stud. Erik Holmberg vid höstterminens sista sammanträde ett stipendium.
    Föreningens styrelse har under år 1947 haft följande sammansättning: Prof. Åke Malmström, ordf., jur. kand. Leif Gräntze, v. ordf., jur. stud. Hans Vinge, sekr., jur. stud. Carl-Bertil Follin, skattmästare, jur. stud. Einar Corneliusson, litteraturförman, jur. stud. Märta Blomsterwall, klubbmästare, samt jur. studd. Gunnar Ahlstedt, Torsten Jacobsson och Lars Arne Åhgren. Dessutom har jur. stud. Carl Magnus Elwing under en del av året varit adjungerad ledamot av styrelsen och biträtt litteraturförmannen. Medlemsantalet är cirka 275.

 

    Stockholms högskolas juridiska förening har under år 1947 anordnat följande sammanträden: d. 28 febr. diskussion över ämnet »Skatteförslaget och regeringsformen» med statsrådet Herman Zetterberg och prof. Nils Herlitz som inledare, d. 11 mars samkväm med kåserier av hovrättsauskultant Rainer Hornborg och jur. kand. Lennart Jerneck över ämnet»Hur juridiska studier bedrivs och inte bedrivs i våra grannländer», d.1 april tillsammans med föreningen högskolejurister en fest för firande av föreningens 40-åriga tillvaro varvid högtidstalet hölls av riksmarskalken

 

316 NOTISER.Birger Ekeberg, d. 30 april valborgsmässofest, d. 13 maj föredrag av prof. Per Olof Ekelöf över ämnet »Bevisvärde, tillräckligt bevis och bevisbörda», d. 14 okt. recentiorsfest, d. 21 okt. konstituering av J:47 samt föredrag av ombudsmannen i Sveriges juristförbund jur. kand. H. Bertil Lidgard om »Hur en akademisk fackorganisation arbetar», d. 6 nov. kamratafton med deltagande av föreningens gäster från Finland och Norge, d. 13 nov. föredrag av prof. Adolf Schönke om »Den nya tyska strafflagen» samt d. 12 dec. föreningens julfest. Föreningen har dessutom haft nöjet att som gäster mottaga en representant för vardera Juristklubben Codex i Helsingfors och Juristforeningen i Oslo samt har med fem representanter deltagit i Nordiska Juriststämman i Oslo. En representant för föreningen har vidare varit inbjuden till Juristklubben Codex i Helsingfors.
    Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: jur. kand. Lars Welamson, ordf. (under våren), jur. kand. Tobias Lund, suppl. (under våren) och ordf. (under hösten), jur. stud. Jarl Tranaeus, v. ordf., jur. stud. Lars Thornander, sekr., fil. kand. jur. stud. Peder Hammarskjöld, skattmästare, samt jur. studd. Åke Rosen, bibliotekarie, Birgitta Lennardtsson, konsult, Nils Kindstrand, klubbmästare (skattm. under våren) och konsult (under hösten), och Richard Schönmeyr, klubbmästare (under hösten). Antalet medlemmar under året var omkring 600.