Ny president i Göta hovrätt. K. M:t har 23april 1948 till president i Göta hovrätt fr. o. m. 15maj 1948 utnämnt borgmästaren i Hälsingborg Joël Laurin. Presidenten Laurin är född i Kropp, Malmöhus l., 1899, avlade studentex. i Hälsingborg 1917,blev jur. kand. i Lund 1922, satt ting och började därefter tjänstgöra i Skånska hovrätten, där han blev assessor 1931. Han anlitades mycket tidigt för skilda lagstiftningsuppdrag m. m., biträdde från 1929 inom socialdepartementet, var åren 1930—1932 notarie ochsekr. i 1 :a lagutskottet och 1933—1936 lagbyråchef i finansdepartementet. Sistnämnda år blev han borgmästare i Hälsingborg. Även efter borgmästarutnämningen har Laurin haft ett stort antal utrednings och andra uppdrag. Han är led. av processnämnden samt v. ordf. i styrelsen för föreningen Sveriges stadsdomare.

 

    Handelsdepartementet. Chefen för handelsdepartementet har 13 jan. 1948 meddelat presidenten i hovrätten för Nedre Norrland Knut Elliot begärt entledigande från uppdraget att verkställa utredning om en revision av näringslagstiftningen och förordnat kommerserådet Siegfried Matz att fr. o. m. 9 febr. 1948 såsom utredningsman fullfölja uppdraget.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 30 april 1948 till revisionssekreterare utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Ingemar Lilja och hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige, byråchefen vid militieombudsmansexpeditionen Per-Otto Hainer.

 

    Hovrätterna. K. M :t har
    23 april 1948 förordnat adjungerade ledamoten i Göta hovrätt Liss-Eric Björkman att fr. o. m. 1 maj 1948 vara extra ordinarie assessor i samma hovrätt;
    30 april 1948 till assessor i Göta hovrätt utnämnt e. o. assessorn i hovrätten Torsten Ahlgren;
    8 maj 1948 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn i hovrätten Karl Larsson.

 

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å avdelningar var under april 1947 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).
Svea hovrätt.
    I avd.: lagmannen F. W. Killander, hovrättsrådet N. Grafström*, v. ordf., assessorn E. Ameln samt adj. ledamöterna S.-G. Jonzon och Sara Falk.
    II avd.: hovrättsråden K. Hedström, ordf., och T. Boye*, v. ordf., assessorn E. Spens samt adj. ledamöterna B. Bernhard och Erik Falk.
    III avd.: lagmannen A. Rosengren, hovrättsråden E. Zethelius*, v. ordf., och P. O. Palmquist, assessorn A. Brunnberg och adj. led. V. Sohlberg.
    IV avd.: lagmannen G. Lindstedt, hovrättsrådet B. Scherdin, v. ordf., assessorn R. Adde samt adj. ledamöterna C. Fr. Hadding och G. Thyresson*.
    V avd.: lagmannen H. Leijon, hovrättsråden B. Thuresson, v. ordf., och R. Svensson samt adj. ledamöterna A. Brusén* och J. Sjöwall.
    VI avd.: lagmannen G. Hagendahl, hovrättsråden S. Björklund*, v. ordf.,H. Bennich och F. Hägglund samt adj. led. G. Wessman.
    VII avd.: lagmannen E. Drangel, hovrättsråden A. Adelsohn, v. ordf., ochN. Falk* samt adj. ledamöterna C. Söderström och G. Seldén.

 

318 PERSONALNOTISER.    VIII avd.: lagmannen P. Poss*, hovrättsrådet S. Afzelius, v. ordf., samtadj. ledamöterna L. af Klintberg, A. Nordin och P. Bergsten.
    Krigshovrätten: lagmannen A. Johansson, krigshovrättsrådet G. Aquilon*,hovrättsrådet F. Hägglund och adj. led. E. Backman.
Göta hovrätt.
    I avd.: hovrättsråden O. Lundin, ordf., N. Brodén, v. ordf., och C. Mellander samt adj. ledamöterna L. E. Björkman* och P. Karlberg.
    II avd.: lagmannen J. Herrlin, hovrättsrådet E. Täcklind, v. ordf., assessorerna L. Wetterling* och S. Cederbalk samt adj. led. O. Svensson.
    III avd.: hovrättsråden H. Ljungholm, ordf., och E. Ekstedt*, v. ordf., assessorn U. Norén samt adj. ledamöterna E. Walberg och N. Berglund.
Hovrätten för Västra Sverige.
    I avd.: presidenten H. Elliot, hovrättsråden J. Olsson, v. ordf., och Å.Bonge* samt assessorerna W. Stoltz och N. Graneli.
    Under tid presidenten Elliot ej deltager i lagskipningsarbetet tjänstgörå I avd. adj. led. T. Hellquist.
    II avd.: lagmannen H. Wickström, hovrättsråden S. Wildte, v. ordf., och
    G. Ljung*, assessorn K. Rosenberg och adj. led. Anna-Lisa Vinberg.
    III avd.: lagmannen M. Zuhr, hovrättsrådet E. Ahlgren, v. ordf., assessorn B. Arnold samt adj. ledamöterna K. Modigh* och S. Hasslow.
Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I avd.: presidenten I. Wieslander, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., ochC. Bergström*, assessorn O. Hegrelius samt adj. led. A. Sandberg.
    II avd.: lagmannen H. Backman*, hovrättsrådet T. Lundquist, v. ordf.,samt assessorerna H. Bornman, O. Petrén och J. Björling.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson*, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., ochB. Möller samt adj. ledamöterna S. B. Jacobson och O. Hintze.
Hovrätten för Nedre Norrland.
    I avd.: presidenten K. Elliot, hovrättsråden W. Gripmark*, v. ordf., ochI. Mankell, assessorn C.-G. Asplund och adj. led. Th. Melin.
    II avd.: lagmannen A. Bexelius*, hovrättsrådet G. von Euler, v. ordf.,assessorn V. Körlof och adj. led. G. Malmer.
Hovrätten för Övre Norrland.
    I avd.: presidenten C. Romberg, hovrättsrådet S. Tobieson, v. ordf., assessorn S. Ohlsson* samt adj. ledamöterna Å. Paulsson, B. Rydstedt ochI. Lidbeck (den senare vid ledighet för pres.).
    II avd.: lagmannen Y. Kristensson*, hovrättsrådet G. Lindskog, v. ordf.,assessorn J. Utterström och adj. led. B. Åström.