Juridiska föreningen i Finland. Verksamhetsåret 1947 — föreningens 85:te — har förflutit normalt. Föreningens olika avdelningar har som vanligt sammanträtt till möten för att dryfta frågorna på diskussionsprogrammet. Centralavdelningen har vid fem möten behandlat samtliga 10 frågor på basis av huvudreferat, som utarbetats av justitieråden Kurt Kaira och Helge Johanson, förvaltningsrådet Aarne Saarialho, professorerna Erik af Hällström, Gunnar Palmgren, Bo Palmgren och Aarne Rekola samt vice häradshövdingarna Sverker Karlson, Olof Riska och Åke Roschier-Holmberg. Filialavdelningarna på landsorten — till antalet sex — har förutom frågor på diskussionsprogrammet dryftat även vissa andra juridiska spörsmål av aktuellt intresse.
    Under december månad hade föreningen glädjen att som sin gäst få mottaga prof. Ivar Agge från Stockholm. Han höll vid årsmötet d. 13 dec. ett föredrag om »Straffdomarens uppgifter» och vid Östra Nylands filialavdelning i Borgå talade han om den senaste tidens svenska strafflagstiftning.

 

394 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Vid årsmötet återvaldes föreningens Centralstyrelse i dess helhet. Den består alltså under år 1948 av prof. Erik af Hällström, ordf., presidenten i Högsta domstolen Oskar Möller, v. ordf., justiteråden Gunnar Nybergh, Kurt Kaira och Harald Brunou samt bankdirektören Aarne Castrén med prof. Bo Palmgren och justiterådmannen Lars Gestrin som suppl. Revisorer äro vicehäradshövdingarna Rolf Lax och Kaj Erik Östenson, skattmästare vicehäradshövdingen Helge Crohns och sekreterare vicehäradshövdingen Curt Olsson.
    Vartannat år utdelar föreningen pris för under föregående tvåårsperiod publicerade rättsvetenskapliga och nationalekonomiska självständiga arbeten samt uppsatser i föreningens tidskrift. Prisen tillföllo. denna gång docenten Lars Erik Taxell, hovrättsassessorn jurisdoktor W. A. Palme, professor Gunnar Palmgren och justitierådet Gunnar Nybergh.
    Föreningens publikationsserie har under år 1947 utökats med trenneverk, nämligen n:o 17 »Jord- och vattenrätten samt skogs- och lantbrukslagstiftningen» av professor Kyösti Haataja, n:o 18 »Om disciplinär bestraffning av tjänstemän» av jurisdoktor W. A. Palme och n:o 19 »Grunddragen av Finlands förvaltningsrätt. Inrikesförvaltningen.» av förre presidenten K. J. Ståhlberg.
    Trots de svårigheter den fortgående inflationen och de under året inträffade strejkerna medfört för utgivandet av föreningens tidskrift (FJFT) har detta dock kunnat ske i planerad utsträckning. Sex häften ha som vanligt utkommit. Tidskriften har redigerats enligt samma principer som tidigare, sålunda har bl. a. publicerats huvudreferaten och diskussionerna vid föreningens möten. Huvudredaktör är föreningens ordf. och som redaktionssekreterare fungerar föreningens sekreterare. Redaktionsrådet består av, förutom huvudrektören, professorerna Ragnar Hemmer och Bo Palmgren samt justitieråden Gunnar Nybergh och Kurt Kaira.
    Sedan år 1946 har medlemsantalet åter stigit och utgör nu 751. — Medlemsavgiften för år 1948 har föreningen varit tvungen höja till 350 mk. Likaså har prenumerationsavgiften för FJFT höjts och utgör nu 400 mk. Dock erhåller föreningens medlemmar tidskriften avgiftsfritt och SvJT:s prenumeranter densamma för 9 kr. vid prenumeration genom denna tidnings eller tidskriftens redaktion.

Curt Olsson.