Föreningen för internationell sjörätt i Finland höll sitt årsmöte d. 6 april 1948 i Helsingfors. Därvid beslöts, att föreningens namn skulle ändras till Comité maritime international, avdelning Finland. Föreningens styrelse har följande sammansättning: förvaltningsrådet jur. dr. Rudolf Beckman, ordf., prof. Erik Castrén, v. ordf., samt v. häradshövdingen, sjökaptenen Herb. Andersson, v. häradshövdingen Tönne Antell, tillika sekr., assuransdirektören Sten Krause, prof. Kaarlo Kaira och jur. dr J. O. Söderhjelm med v. häradshövdingen Christian Zitting och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. Föreningens kassör är v. häradshövdingen Birger Antell. Föreningens medlemsantal utgör 48, varav 33 enskilda personer och 15 bolag eller andra sammanslutningar.
    Vid årsmötet höll dr Beckman ett föredrag om de s. k. Seattle-konventionerna.

R. B-n.

 

    Adertonde nordiska juristmötet äger enligt förut meddelad plan (SvJT 1948 s. 159) rum i København den 26—28 augusti. Rumssvårigheterna har medfört att tillträde till mötet endast kunnat beredas ett mycket litet antal av deltagarnas fruar. Första plenarämnets behandling har förberetts genom en redan tillgänglig avhandling av ekspeditionssekretær i Arbejdsministeriet TYGE HAARLØV : Administrativ Frihedsberøvelse indenfor den offentlige Forsorg og beslægtede Omraader (Særtryk av Socialt Tidsskrift, April—Maj 1948, 180 s.), vilken tillsänts mötesdeltagarna.

 

    Nordisk kriminalrättskonferens. På inbjudan av Sveriges justitieminister har den 14—16 juni 1948 i Stockholm hållits en konferens av delegerade från Danmark, Finland, Island och Norge samt det svenska justitiedepartementet och strafflagberedningen för dryftande av vissa aktuella reformfrågor på kriminallagstiftningens område. Förhandlingsämnen voro:
    I. Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. I fråga om åldersgruppen 14 (15) —18 år diskuterades upptagande av samarbete med de utredningsorgan, som har hand om barnavårdslagstiftningen, samt frågan om höjning av den s. k. straffmyndighetsåldern. I fråga om åldersgruppen 18—21 (23, 25) år diskuterades brottspåföljden ungdomsfängelse, för vilken föreslogs den gemensamma nordiska beteckningen arbetsskola: åldersgränsen uppåt och nedåt, klientelet, särskilda arbetssskolor för psykopater och efterblivna, utskrivningsmyndigheten m. m.

 

396 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    II. Den villkorliga domen: Bör »skyddsövervakning» utbrytas ur den villkorliga domen såsom en särskild brottspåföljd och beteckningen villkorlig dom sålunda reserveras för det rena anståndet med bestämmande av brottspåföljd eller med verkställighet av ådömt straff? Organiserandet av tillsynssystemet för de skyddsövervakade, särskilt skyddskonsulentorganisationen m. m. Den första frågan besvarades jakande.
    III. Åtals- och påföljdseftergift: Bör domstolarna få rätt att eftergiva påföljd för brott? Bör åklagaren äga förbinda beslut om åtalseftergift med villkor av kriminalpolitisk innebörd? Förstnämnda fråga besvarades jakande. Om den sistnämnda var meningarna delade.
    Delegerade voro: från Danmark departementschef Eivind Larsen, fængselsdirektør H. Tetens och professor Stephan Hurwitz; från Finland justitierådet Heikki Tauleri; från Island advokaten Sveinbjörn Jónsson; från Norge riksadvokat Andr. Aulie, ekspedisjonssjef Kyhn Gløersen och professor Johs. Andenæs. Från svensk sida mötte justitieministern Herman Zetterberg, som ledde förhandlingarna, statssekreteraren I. Lindell samt lagbyråcheferna S. Edling och E. Hedfeldt, strafflagberedningens ledamöter, sekreterare och fyra av dess sakkunniga. Såsom vice ordförande fungerade för ämnet I departementschef Larsen, för ämnet II riksadvokat Aulie och för ämnet III justitierådet Tauleri. Riksmarskalken B. Ekeberg deltog såsom delegerad för nordiskt lagstiftningsarbete i en del av konferensen. Från norsk sida framfördes förslag om konferensens fortsättande i Oslo till hösten.
    Fasta delegerade för Island för det nordiska samarbetet på kriminallagstiftningens område äro presidenten i Islands högsta domstol Jónatan Hallvardsson och ledamoten av högsta domstolen Thordur Eyjölfssen, men dessa hade icke tillfälle att närvara vid konfersensen.

Kjs.