Ny professor i offentlig rätt vid Helsingforsuniversitet. Den svenskspråkiga professuren i offentlig rätt (omfattande förvaltningsrätt, statsrätt och folkrätt) blev d. 21 febr. 1946 ledig genom prof. S. R. Björkstens avgång (se SvJT 1946 s. 472). Till innehavare av den lediga professuren utnämndes d. 23 april 1948 ende sökanden, hovrättsassessorn och docenten, jur. dr Walter Armas Palme.
    Prof. Palme är född i Helsingfors 1907. Han blevjur. kand. 1928, vice häradshövding 1930 och jur. dr 1933. År 1931 antogs han till e. föredragande i högsta förvaltningsdomstolen, där han s. å. blev notarie.Han utnämndes till fiskal i Viborgs hovätt 1934 ochtill krigsfiskal i överkrigsdomstolen 1936 samt till assessor i Åbo hovrätt 1944. Vid sidan härav har han sedan 1943 varit docent i processrätt vid Helsingforsuniversitet och sedan 1946 docent i straffrätt och processrätt vid Åbo akademi. Läsåret 1943—44 förestod han den svenskspråkiga professuren i straffrätt och processrätt vid Helsingfors universitet.
    Förutom sin doktorsavhandling »Om civilprocessens begrepp och avgränsning från den frivilliga rättsvården enligt Finlands gällande processätt» (1933) har prof. Palme publicerat flera större arbeten, vilka ingå såsom N:ris 6, 9, 11 och 18 i Juridiska Föreningens i Finland publikationsserie — nämligen de två förenade arbetena »En kort framställning av Finlands frivilliga rättsvård» och »Om förfarandet vid lagfart enligt gällande rätt i Finland» (1939) ävensom de tre monografierna »Om preskription av åtalsrätt enligt gällande straff- och straffprocessrätt i Finland» (1942), »Om det fortsatta brottet enligt gällande straff- och straffprocessrätt i Finland» (1943) samt »Om disciplinär bestraffning av tjänstemän. Dess materiellträttsliga förutsättningar enligt gällande förvaltningsrätt i Finland» (1947). Dessutom har han publicerat ett betydande antal uppsatser i olika juridiska tidskrifter. 

B. P—n.

 

    Finlands högsta domstol. Tvenne justitierådsämbeten, av vilka det ena under någon tid varit obesatt och det andra nyss blivit ledigt genom justitierådets Autios utnämning till hovrättspresident, ha fått nya innehavare. Till justitieråd utnämndes d. 23 april 1948 hovrättsrådet Lauri Multanen och d. 14 maj 1948 hovrättsrådet Walter Sourander.
    Justitierådet Multanen är född i Sippola 1891, avlade rättsexamen 1917

 

398 NORDISKT OCH INTERNATIONELLToch blev vicehäradshövding 1920. Han tjänstgjorde och avancerade i dåvarande Viborgs hovrätt, där han blev hovrättsråd 1944.
    Justitierådet Sourander föddes i Helsingfors 1890, avlade rättsexamen 1912 och blev vice häradshövding 1915. Han tjänstgjorde och avancerade i Vasa hovrätt, där han 1932 blev assessor. Han utnämnes 1934 till häradshövding i Salo domsaga och 1947 till hovrättsråd i Åbo hovrätt.

B. P—n.