PERSONALNOTISER. 399    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 19 april 1948, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat f. d. generaldirektören Erik Stridsberg att verkställa utredning rörande löneställningen för byråchefer m. fl. högre tjänstemän inom statsförvaltningen.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 17 april 1948, med stöd av K. M:ts bemyndigande tillkallat landshövdingen Bertil Fallenius att såsom utredningsman verkställa utredning rörande renskötseln i Jämtlands län.
    K. M:t har 28 maj 1948 till generaldirektör och chef för lantmäteristyrelsen fr. o. m. 1 juni 1948 utnämnt byråchefen i styrelsen, f. d. hovrättsrådet Allan Nordenstam.

 

    Internationella konferenser. K. M:t har
    8 maj 1948 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gunnar von Sydow att såsom ombud å Sveriges vägnar deltaga i ett möte 18—22 maj 1948 i Genève med ett under Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa sorterande arbetsutskott för juridiska frågor;
    14 maj 1948 uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Sture Petrén att vara ombud för svenska regeringen vid en konferens i Bryssel, med början 5 juni 1948, för revision av Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    14 maj 1948 utnämnt och förordnat revisionssekreteraren Sture Svensson att fr. o. m. 1 juli 1948 vara hovrättsråd i Svea hovrätt;
    s. d. förordnat adjungerade ledamöterna i Svea hovrätt Carl Fredrik Hadding och Sven-Gösta Jonzon att vara e. o. assessorer i samma hovrätt;
    21 maj 1948 utnämnt och förordnat assessorn i Svea hovrätt, byråchefen för lagärenden i inrikesdepartementet Yngve Samuelsson och assessorn i hovrätten för Övre Norrland Sten Ohlsson att fr. o. m. 10 juni 1948 vara hovrättsråd i sistnämnda hovrätt (Ohlsson skall enligt förordnande 28 maj 1948 fr. o. m. 10 juni 1948 tillsvidare t. o. m. 31 dec. 1952 vara v. ordf. å avdelning i hovrätten) ; samt
    4 juni 1948 utnämnt och förordnat byråchefen för lagärenden i folkhushållningsdepartementet assessorn i Svea hovrätt Erik Göransson och assessorn i hovrätten Gunnar Rådström att vara hovrättsråd i samma hovrättävensom förordnat e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Ino Bodewall att vara assessor i sistnämnda hovrätt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    4 juni 1948 utnämnt och förordnat revisionssekreteraren friherre Hans Ramel att fr. o. m. 1 juli 1948 vara häradshövding i Fryksdals domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    14 maj 1948 förordnat rådmännen i Stockholm Gösta Widell och CurtNordström att tillsvidare t. o. m. 31 dec. 1952 vara ordf. å avdelning i Stockholms rådhusrätt, Widell å trettonde avdelningen och Nordström å adertonde avdelningen;
    28 maj 1948 utnämnt exekutionsnotarien Carl Olof Jönsson, aktuarien Frank Öhman och polisnotarien Axel Lundquist, alla i Malmö, att vara assessorer vid rådhusrätten i Malmö.
    Till rättelse av förut (SvJT 1948 s. 240) lämnad uppgift meddelas att magistraten i Karlstad 20 dec. 1947 till assessor vid rådhusrätten där förordnat stadsfogden i Östersund Sven Åke Fogelberg.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har 21 maj 1948 utnämnt och förordnat landsfogden i Hallands län Erik Vinberg att fr. o. m. 1 juli 1948 vara byråchef i ämbetet samt transporterat och förordnat förste byråsekretera-

 

400 PERSONALNOTISER.ren hos justitiekanslersämbetet Sigvard Herrlin att fr. o. m. 1 juli 1948 vara förste byråsekreterare hos riksåklagarämbetet.