Bankjuristernas förening har beslutat rekommendera sina medlemmar att fr. o. m. d. 1 aug. 1948 antaga benämningen bankjurist såsom yrkesbenämning i stället för den tidigare gängse beteckningen bankombudsman.
    Föreningen har ansett, att beteckningen ombudsman icke av en större allmänhet uppfattas såsom benämning å en affärsjurist med vederbörlig utbildning. Titeln ombudsman användes nämligen — förutom av ett mindre antal affärsjurister och ämbetsjurister — av många som ej ha juridisk utbildning. En stor kategori är fackföreningarnas ombudsmän. På sina håll användes benämningen av auktionsförrättare, sakförare m. fl. Den gamla titeln bankombudsman är dessutom lång och besvärlig att använda i tal.
    Ordet bankjurist utgör en korrekt, klar och kort benämning på de yrkesutövare, som här avses. Då den mera tidsenliga titeln och yrkesbenämningen bankjurist nu lanseras såsom en titel i det dagliga livet, står detta i full analogi med att titeln stadsjurist sedan åtskilliga år vunnit burskap såsom benämning å vissa jurister i Stockholms stads tjänst.

E. B-g.

 

    Ny professor. Till professor i speciell privaträtt jämte finansrätt vid Stockholms högskola har d. 8 juni 1948 utnämnts docenten i civilrätt därstädes Seve Ljungman. Prof. Ljungman är född i Stockholm 1909, avlade stud.-ex. där 1927, blev jur. kand. i Uppsala 1933, satt ting, blev fiskal i Svea hovrätt 1936, tjänstgjorde därefter bl. a. vid arbetsdomstolen 1938—39 och som sekreterare i bensin- och oljenämnden 1939—40 samt blev 1942 e. o. assessor i Svea hovrätt. Han blev jur. lic. och jur. doktor vid högskolan 1943 (avh. »Om skada och olägenhet från grannfastighet»), förordnades s. å. till docent i civilrätt vid högskolan och har därefter under skilda perioder varit förordnad att uppehålla professuren i civilrätt vid Uppsala universitet och den professur vars ordinarie innehavare han nu blivit.
    Bland hans tryckta skrifter märkas förutom den

 

PERSONALNOTISER. 479ovannämnda avhandlingen »Om skattefordran och skatterestitution» (1947) samt uppsatser och recensioner i TfR, SvJT och Festskrift tillägnad Vilhelm Lundstedt.