SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING

1947.1

 

UPPRÄTTAD AV  PROFESSORN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Bengtsson, Carl Em. Minnesanteckningar angående min tjänstgöring som tingsbiträde och t. f. domhavande m. m. åren 1890—1901. Sthm. (Seelig.) 244 s. Kr. 7.50. (SvJT 1948 s. 35.)
Dahlström, J. I. Tidens formulärbok. 2. uppl. Sthm. Tiden. 232 s. Kr. 3.25.
Festskrift tillägnad Vilhelm Lundsted t. Upps. Lundequistska bokh. 399 s. Kr.14.00. — Uppsala universitets årsskrift. 1947. 6.
Fors, Carl. En praktisk handbok. Allmänhetens hjälpreda vid olika slag av skrivgöromål jämte rådgivare i juridiska och vissa andra frågor. Formulär, tabeller och exempel. 16. uppl. Bodafors. G. A. Pettersson. 336 s.Kr. 4.50.
Haume, Henning, & Wingårdh, Marius (pseud. för Elimar Baeckström). Paragraferna kring Person. Juridiskhandbok. Med teckningar av Chr. Hoff. Sakuppgifterna granskade av Elimar Baeckström. Sthm. Natur och kultur. 135 s. Kr. 6.00.
Jordbrukets juridiska handbok. Under red. av P. O. PALMQUIST ( &) GIDEON SAEMUND. . . . Sthm. Norstedt. 798 s. Kr. 20.00.
Lundwall, Sven. Populär juridisk handbok. Praktisk rådgivare för privat- och affärsbruk med formulärsamling. (Ny uppl.) Sthm. Lindqvist. 266 s.Kr. 4.75.
Rylander, Gösta, & Bendz, Erik. Rättspsykiatri i kort framställning jämte huvuddragen av lagstiftningen rörande psykiskt abnorma. På grundval av H. HELWEG, Den retslige Psykiatri i kort Omrids. Sthm. Wahlström & Widstrand. 283 s. Kr. 15.00.— Kriminologisk handbok. Utg. av KARL SCHLYTER. 2. (SvJT 1948 s. 116)

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Almquist, Joh. Ax. Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. Med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. D. 3. Östergötland. Bd 1—2. Sthm. Norstedt. 1946—47. 1253 s.Kr. 48.00. — Skrifter utg. av Svenska riksarkivet. 1.
Olivecrona, Karl. Das Werden eines Königs nach altschwedischem Recht. Der Königsritus als magischer Akt. Lund. Gleerup. 46 s. Kr. 3.00. —Lunds universitets årsskrift. N. F. Avd. 1. Bd 44. 1. (SvJT 1948 s. 364.)

 

PRIVATRÄTT.

 

Björling, C. G. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 11. uppl. Bearb. av ÅKE MALMSTRÖM. Lund. Gleerup. 346 s.Kr. 10.50. (SvJT 1948 s. 37.)
Gullstrand, P. Om tillämpningen hos Kungl. Maj:t av 1945 års lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet. Sthm. Norstedt. 23 s. Kr. 1.00.
Inför nya aktiebolagslagen. Uppsatser utg. av Stockholms handelskammare och Sveriges industriförbund. Sthm. Nord. bokh. 86 s. Kr. 4.00. (SvJT 1948 s. 273.)
Lag om kontroll å överlåtelse av vattenkraft. Kommentar av JAN OTTO ALRUTZ. Sthm. Svenska vattenkraftföreningen; Fritze. 16. s. Kr. 1.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 392 (1947: 1).
Lagen den 25 april 1930 om bostadsrättsföreningarjämte därtill hörande författningar ävensom lagen den 19 juni 1942 om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m. Med förklarande anmärkningar, formulär, stadgar och sakregister m. m. utg. av G. SILJE STRÖM och H. SKOGMAN. 2. uppl. Sthm. Norstedt. 211 s. Kr. 11.50.

 

    1 Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (se Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer utg. av Riksdagsbiblioteket), icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser. 

   33—487004. Svensk Juristtidning 1948.

 

514 IVAR AGGE.Lagen om skuldebrev jämte dithörande författningar. Kommenterad av E. MARKS VON WURTEMBERG och F. STERZEL. 2. uppl., ombesörjd av F. Sterzel. Sthm. Norstedt. 211 s. Kr. 9.75.
Löfstrand, Vict. Växel- och checklära. Ny ed., omarb. och utg. av SUNE KELLGREN. Sthm. Svenska bokförl. (Norstedt). 137 s. Kr. 4.90.
Lögdberg, Åke. Studier över förlagsinteckningsinstitutet. Akad. avh. Upps. Almqvist & Wiksell. 317 s. Kr. 14.00. (SvJT 1947 s. 663.)
Neumeyer, Fredrik. Patentkarteller. Sthm. Koop. förb. 309 s. Kr. 10.00. (SvJT 1948 s. 273.)
Nial, Håkan. Om aktiebolag. Enligt lagen den 14 september 1944. Översiktlig framställning för praktiskt bruk jämte formulär och lagtext. Sthm. Norstedt. 258 s. Kr. 12.00. (SvJT 1947 s. 423.)
Philipson, Berndt. Aktiebolagsrätt i populär framställning med kommentar till 1944 års lag. Sthm. Forum. 178 s. Kr. 7.00. (SvJT 1948 s. 37.)
Pineus, Kaj. Haveri och dispasch. Gbg. Gumpert. 39 s. Kr. 4.00. — Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1947. 2. Föreläsningar över utrikeshandelns rättsliga problem. 5.
Rodhe, Knut. Aktiebolagsrätt enligt 1944 års lag om aktiebolag. Malmö. Hermods korrespondensinstitut. 196 s.Kr. 12.00. (SvJT 1947 s. 763.)
Rodhe, Knut, & Löfgren, Sigurd. Inför nya aktiebolagslagen och dess balanstekniska krav. Sthm. Affärsekonomi (Seelig). 22 s. Kr. 1.50. — Affärsekonomis skriftserie. 19.
Sölvén, Arnold. Nya semesterlagen den 29 juni 1945 med år 1946 företagna ändringar och tillägg. Kommentar. 5. uppl. Sthm. Tiden. 176 s. Kr. 2.75.
Österholm, Georg. Till frågan om rätt att tillgodogöra annan tillhörig vattenkraft och några därmed nära sammanhängande spörsmål. Sthm. Svenska vattenkraftföreningen; Fritze. 117 s.Kr. 2.50. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 391 (1947: 17). (SvJT 1947 s. 420.)

 

STRAFFRÄTT.

 

Beckman, Nils. Studier över brottsligheten och dess bekämpande i Sverige. Sthm. Norstedt. 393 s. Kr. 15.00. (SvJT 1948 s. 199.)
Boström, Carl, & Svensson, Holger. Esarpsdramat. Upptakt — förlopp —
final. ... Malmö. Framtiden. 110 s. Kr. 5.00.
Sellin, Torsten. Recent penal legislation in Sweden. Sthm. Norstedt. 70 s. Kr. 2.00. — Strafflagberedningen. (SvJT 1948 s. 274.)
Wachtmeister, Arvid. Vidskepelsen i brottets tjänst. Sthm. Natur och kultur. 192 s. Kr. 7.50. (SvJT 1947 s. 761.)

 

PROCESSRÄTT.

 

Dillen, Nils. Föreläsningar i straffprocessrätt enligt den nya rättegångsbalken. Sthm. Norstedt. 396 s. Kr. 24.00. (SvJT 1947 s. 517.)
Eilard, R. Införselexekutionen. Kommentar till lagarna om införsel och om avflyttningsförbud samt till flera därmed sammanhängande lagar och författningar, med lagmotiv, rättsfallsreferat och tillämplighetsregler m. m. utg. Borås. Förf. 201 s. Kr. 9.00. (SvJT 1947 s. 422.)
Hassler, Åke. Den nya rättegångsbalken. D. 1. Sthm. Nord. bokh. 420 s. Kr. 20.00.
Konkurs- och ackordslagarna jämte dithörande författningar. 13. uppl., (utg.) av SVEN LAWSKI. Sthm. Norstedt. 634 s. Kr. 20.00.
Lundberg, Alarik. Handledning för exekutorer och stämningsmän. (3. uppl.) Sthm. Realtryck. 256 s. Kr. 8.00.
Nya rättegångsbalken. Formulärsamling för underrätterna utg. av processnämnden. Sthm. (Norstedt.) 27 s. Kr. 1.00.
Rudling, Arvid. Rättssäkerhet i rättegång. Sthm. Norstedt. 125 s. Kr. 3.00. (SvJT 1947 s. 678; jfr 1948 s. 211.)
Underrättsförfarandet enligt nya rättegångsbalken. Med exempel å underrättsakter jämte formulär utg. av processnämnden. Sthm. Norstedt. 422 s. Kr. 14.50. (SvJT 1947 s. 585.)

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT

(INKL. FINANSRÄTT).

 

Alrutz, Jan Otto. Nya bestämmelser om beskattning av ersättning. Sthm. Svenska vattenkraftföreningen; Fritze. 10 s. Kr. 1.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 390 (1946: 16).
Andrén, Nils. Den klassiska parlamentarismens genombrott i England. Akad. avh. (Upps.) Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 361 s., 9 pl. -bl. Kr. 10.00. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom AXEL BRUSEWITZ. 26.

 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1947. 515Beskow, Sten. Avlöningshandbok förden civile statstjänstemannen. 1947 års uppl. Grundad på författningar och föreskrifter, som utfärdats före den 1 november 1947. Ystad. Centric förl. 152 s. Kr. 4.50.
Bohman, Bengt, & Norgren, C. Arthur. Den nya skatten å inkomst och förmögenhet med dithörande författningar och förklaring. Sthm. Norstedt. 73 s. Kr. 3.00.
Broberg, Rolf, Lindell, Ingvar, & Samuelsson, Yngve. Den nya sjukförsäkringen. Redogörelse för den år 1946 beslutade sjukförsäkringsreformen. Sthm. Norstedt. 133 s. Kr. 3.50. (SvJT 1947 s. 339.)
Den nya folkpensioneringenm . m. Kortfattad översikt samt lagtexter. Utg. av kungl. pensionsstyrelsen i oktober 1947. Sthm. Föreningen för främjande av pensionsstyrelsens verksamhet. 88 s. & omsl. Kr. 0.85.
Fahlbeck, Erik, Jägerskiöld, Stig, & Sundberg, Halvar G. F. Medborgarrätt. (Sthm. Tr. i Helsingfors.) Institutet för offentlig och internationell rätt. (Fritze.) 367 s. Kr. 25.00. (SvJT 1948 s. 425.)
Folkbokföringsförordningen jämte tillhörande författningar och formulär. Med kommentarer av ALFRED WIHLBORG. Lund. H. Ohlssons boktr. 154 s. & ant. -bl. Kr. 4.75.
Fors, Carl. Deklaration och skatteberäkning. Handledning för jordbrukare, rörelseidkare, löntagare med flera skattskyldiga. (Omsl.:) Handbok i deklaration och skatteberäkning. 10. uppl. Bodafors. G. A. Pettersson. 176 s. Kr. 2.50.
Geijer, Erland. How Swedish tax laws affect persons removing into or from Sweden or residing abroad. Sthm. Svenska handelsbanken. 55 s. Kr. 2.50. — Index. (Utg. av) Svenska handelsbanken. Supplement. 1946. Dec. A.
Genberg, Torsten. Hur skatterna beräknas fr. o. m. 1948. Sthm. Skattebetalarnas förening (Seelig). 16 s. Kr.0.50. — Meddelanden från Skattebetalarnas förening. 101 (1947: 5).
Hedgren, Nils. Lagarna om försäkring för olycksfall i arbete. Redogörelse förförsäkringen för olycksfall i arbete, försäkringen för yrkessjukdomar, ersättning för kroppsskada i samband med militärtjänstgöring samt fiskarförsäkringen jämte lagtexter. Författningstext och kommentar. 3. uppl. Sthm. Tiden. 183 s. Kr. 3.50. — Tidens medborgarhandböcker.
Herlitz, Nils. Svenskt författningsliv. Debattinlägg i brytningstider. Sthm. Norstedt. 239 s. Kr. 7.50. (SvJT 1947s. 532.)
Holmquist, Ingemar. De nya folkpensionerna. En redogörelse för de nya bestämmelserna med lagtexter och tabeller. Sthm. Hökerberg. 104 s. Kr. 3.50.
Höjer, Karl J. Den svenska socialpolitiken. En översikt. Sthm. Norstedt. 98 s. Kr. 3.75.
Höjer, Karl J. En svensk medborgares trygghet mot nöd. Socialförsäkring och fattigvård m. m. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 231 s. Kr. 6.50.
Ingelson, Allan. »Officiellt» — domstolar, departement och verk. Teckningar av Birger Lundqvist. 2., utökade uppl. Sthm. Natur och kultur. 620 s. Kr. 16.50.
Ivarsson, Sven-Ivar. Skatterna i England, Schweiz och USA. En översikt av de direkta skatterna. Sthm. Skattebetalarnas förening (Seelig). 48 s. Kr. 0.75.
Lagarna om folkpensionering och barnbidrag gällande fr. o. m. den 1 januari 1948. Sammanställda och kommenterade av BERNHARD ERIKSSON. Sthm. Tiden. 176 s. Kr. 3.75. — Tidens medborgarhandböcker.
Lagerroth, Fredrik. Den svenska landslagens författning i historisk och komparativ belysning. Lund. Gleerup. 227 s. Kr. 9.00. — Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen. 32. (SvJT 1947 s. 595.)
Lagerroth, Fredrik. Levande och dött i frihetstidens statsskick. En principutredning. Sthm. Geber. 75 s. Kr. 2.50. — Det levande förflutna. Svenska historiska föreningens folkskrifter. 10.
Larsson, Tage. Reformen i brännvinslagstiftningen 1853—1854. (2.) Riksdagsbehandlingen och dess förspel. Ålsten. Förf. 222 s. Kr. 6.00.
Ljungman, Seve. Cm skattefordran och skatterestitution. Upps. Almqvist &Wiksell. 194 s. Kr. 9.00.
Nordin, John. Arbetstidslagen för hotell, restauranger och kaféer den 23 maj 1947. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 87 s. Kr. 3.7 5.
Norrman, Sune. Folkbokföring. Redogörelse för 1946 års folkbokföringsreform. Utg. under medverkan av SIXTEN DAHLQUIST. Sthm. Norstedt. 254 s. Kr. 8.50. (SvJT 1947 s. 339.)
Nyman, Olle. Svensk parlamentarism 1932—1936. Från minoritetsparla-

 

516 IVAR AGGE.mentarism till majoritetskoalition. Akad. avh. (Upps.) Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 592 s., 14 pl. -bl.Kr. 14.00. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom AXEL BRUSEWITZ. 27.
Rubinstein, Harald. Folkets vilja —landets lag! Till författningsfrågan. Sthm. Arbetarkultur (Seelig). 24 s. Kr. 0.25.
Sandström, K. G. A. De nya skatterna. En redogörelse för 1947 års skattelagstiftning. Sthm. B. Wahlström. 48 s. Kr. 1.50.
Sandström, K. G. A. Källskatten. Vad löntagare och arbetsgivare skola iakttaga enligt den nya uppbördsförordningen. (Omsl.:) Källskatten enligt nya uppbördsförordningen. Ny uppl. Sthm. B. Wahlström. 48 s. Kr. 1.00.
Sandström, K. G. A. Om principerna för en rättvis beskattning. Sthm. Norstedt. 200 s. Kr.8.00.
Sköld, Per Edvin. Deklarationshandbok. Sthm. Tiden. 192 s. Kr. 2.00. — Tidens medborgarhandböcker.
Sköld, Per Edvin. Kommunalkunskap. Jämförande översikt av den kommunala förvaltningen i Sverige. Handledning för kommunalmän, skolundervisning och självstudier. 7., rev. uppl. Tiden. 187s. Kr. 3.25. —Tidens medborgarhandböcker.
Statstjänstemännens löne- och pensionsreglering. (En redogörelse utg. av Tjänstemännens centralorganisation.) Sthm. (Seelig.) 64 s. Kr. 1.50. — Tjänstemännens centralorganisation (TCO).
Sundberg, Halvar G. F. Kommunalrätt. Allmänna delen. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 550 s. Kr. 37.50.
Sveriges grundlagar och tillhörande författningar. Med förklaringar utg. av ROBERT MALMGREN. 5. uppl. Sthm. Norstedt. 425 s. Kr.13.50.
Sörndal, Olof. Våra landsting och deras uppgifter. Sthm. Bonnier. 74 s. Kr. 2.00. — Studentföreningen Verdandis småskrifter. 475.
Utdrag ur remissyttrandena över skatteförslaget.Sthm. Skattebetalarnas förening; Seelig. 140 s. Kr. 1.00.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Berg, Frederick. Nürnberg-processen.Veckorapporter till British broadcasting corporations sändningar för kontinenten. (Övers. av Birgitta Hammar. Engelska originalets titel: The Nuremberg trial. ..) Sthm. Bonnier. 510 s. Kr. 17.50.
Bomgren, Gunnar. Tysklands ockupation som rättsproblem. Avec un résumé en francais et des extraits detextes à l'usage des conférences de lapaix. Gbg. Gumpert. 43 s. Kr. 4.00.— Handelshögskolans i Göteborg skriftserie. 1947. 1. Föreläsningar över utrikeshandelns rättsliga problem. 4. (SvJT 1948 s. 118.)
Nürnbergprocessen. 2. Anklagelseakter och domar. Sthm. Koop. förb. 409 s. Kr. 7.50. — Internationell politik. Skrifter utg. av Utrikespolitiska institutet. 25.