R. A. WREDE. Grunddragen av sakrätten enligt Finlands lag. Andra upplagan. Utgiven av I. CASELIUS. Helsingfors 1947. Söderström. 594 s.

 

R. A. Wredes åren 1925—26 utkomna framställning av den finska sakrätten (se rec. i SvJT 1927 s. 67) har till följd av senare lagstiftning blivit föråldrad i åtskilliga hänseenden. Arbetet har nu genom professor I. Caselius utgivits i moderniserat skick. Härvid har förfarits på det sätt, att Wredes text bevarats oförändrad i de delar, där så varit möjligt, och att i denna äldre text inskjutits tillägg av Caselius hand. Tilläggen ha utmärkts genom klammer inne i texten och förstreckning i marginalen. De innefatta bl. a. en redogörelse för de 1930 tillkomna nya lagfartsreglerna samt ett avsnitt om lösningsrätter.

S. P.

 

K. G. A. SANDSTRÖM. De nya skatterna. En redogörelse för 1947 års skattelagstiftning. Sthm 1947. B. Wahlströms bokförlag. 48 s. Kr. 1.50.
K. G. A. SANDSTRÖM. Kvarlåtenskapsskatten. 1947 års lagstiftning om skatt å kvarlåtenskap samt å gåva och livförsäkring i vissa fall. Sthm 1948. B. Wahlströmsbokförlag. 64 s. Kr. 2.00.

 

    I raden av redogörelser för de nya skattelagarna må även omnämnas ovanstående två häften, skrivna av vår flitige skattelagskommentator f. d. skattedirektören K. G. A. Sandström. Framställningen är — som framgår av häftenas sidantal — helt kortfattad men innehållsrik och systematiskt uppställd. Vartdera häftet är försett med sakregister.

B. L.