Justitiedepartementet. K. M:t har 10 sept. 1948 bemyndigat chefen för justitiedepartementet att tillkalla högst sex personer att såsom särskilda sakkunniga samråda med straffrättskommittén samt 24 sept. 1948 ytterligare två sakkunniga i samma syfte.

 

    Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 9 aug. 1948, med stöd av K. M :ts bemyndigande, förordnat tingssekreteraren Sten Walbergatt fr. o. m. 8 sept. 1948 tills vidare vara sekreterare i strafflagberedningen. Beredningens hittillsvarande sekreterare Åke Asp har efter avgivandet av strafflagberedningens promemoria ang. åtalseftergift m. m. (SOU 1948:40) på begäran erhållit entligande fr. o. m. 1 okt. 1948.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 29 juli 1948, med stöd av K. M:ts bemyndigande, såsom sakkunniga för utredning av frågan om vidgad förhandlingsrätt för stats- och kommunalanställda tjänstemän, som äro underkastade ämbetsansvar, samt därmed sammanhängande frågor tillkallat bland andra revisionssekreteraren Erik Alexanderson och direktören i Svenska stadsförbundet Erik Törngren.

 

    Kommunikationsdepartementet. Chefen för kommunikationsdepartementet har 9 sept. 1948 tillkallat bland andra lagmannen i hovrätten för Nedre Norrland Alfred Bexelius att inom kommunikationsdepartementet biträda med utredning angående statens övertagande av vinterväghållningen å vissa enskilda vägar.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 27 juli 1948, med stöd av K. M:ts bemyndigande, såsom utredningsmän för utredning rörande organisationen av den prisreglerande verksamheten på jordbrukets område m. m. tillkallat, bland andra, chefen för statens livsmedelskommission, hovrättsrådet Olov Söderström, tillika ordf.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har till justitieråd fr. o. m. 11 okt. 1948 utnämnt riksdagens militieombudsman hovrättsrådet i Göta hovrätt Nils Ivan Regner.

 

    Lagrådet. Till ledamöter i lagrådet för den tvåårsperiod som börjat i september 1948 ha utsetts justitieråden E. Geijer, G. Dahlman och H. Lech samt regeringsrådet G. Quensel.