624 PERSONALNOTISER.    Nedre justitierevisionen. K. M:t har förordnat
    23 juli 1948 e. o. assessorn i Göta hovrätt Lennart Wetterling och e. o. assessorn i Svea hovrätt Erik Ameln att fr. o. m. 1 aug. 1948 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    24 sept. 1948 revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh att fortf. fr. o. m. 1 okt. 1948 under tre år vara ordf. i nedre justitierevisionen;
    s. d. hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland Georg von Euler Chelpin och e. o, assessorn i Svea hovrätt Sten Lindqvist att fr. o. m. 1 okt. 1948 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    26 aug. 1948 dels utnämnt envar av e. o. assessorerna i Svea hovrätt Åke Lundgren, i hovrätten över Skåne och Blekinge Sam Pontén samt i hovrätten för Västra Sverige Carl-Ivar Lefwander att fr. o. m. 1 sept. 1948 vara assessor i resp. hovrätt, dels ock förordnat envar av adjungerade ledamöterna i Svea hovrätt Arend Nordin och Carl Erik Söderström, i Göta hovrätt Emanuel Walberg, i hovrätten för Västra Sverige Nils Källoff samt i hovrätten för Övre Norrland Bengt Gunnar Åström att fr. o. m. 1 sept. 1948 vara e. o. assessor i resp. hovrätt.
    24 sept. 1948 beviljat lagmannen i Svea hovrätt Erik Bergendal avsked från lagmansämbetet med månadens utgång;
    s. d. till assessorer i Svea hovrätt fr. o. m. 1 okt. 1948 utnämnt e. o. assessorerna i hovrätten Stig Löwenhielm, Eije Mossberg, Erik Hedfeldt och Gösta Hagströmer;
    s. d. till e. o. assessor i hovrätten för Västra Sverige fr. o. m. 1 okt. 1948 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Anna-Lisa Vinberg (Sveriges första kvinnliga hovrättsassessor).

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 24 sept. 1948 till häradshövding i Sollentuna och Färentuna domsaga fr. o m. 1 okt. 1948 transporterat häradshövdingen i Stockholms läns västra domsaga Ove Hesselgren.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    26 aug. 1948 till rådman utnämnt, i Göteborg t. f. rådmannen där Nils Parkfelt och i Malmö, fr. o. m. 1 okt. 1948, assessorn vid rådhusrätten i Malmö Lars-Erik Holmberg;
    s. d. förordnat rådmännen i Göteborg Carl Hegardt och Herman Baagøe attunder fem år vara, Hegart ordf. å Göteborgs rådhusrätts tredje avdelning och Baagøe å rådhusrättens sjätte avdelning;
    s. d. förordnat rådmannen i Malmö Einar Welin att fr. o. m. 1 okt. 1948 under sin återstående tjänstetid, dock längst till utgången av år 1950, vara ordf. å rådhusrättens i Malmö tredje avdelning;
    24 sept. 1948 till assessor vid rådhusrätten i Örebro fr. o. m. 1 okt. 1948 utnämnt e. o. fiskalen i Svea hovrätt Johan Lennart Wallin.
    Sedan överståthållarämbetet under år 1947 förordnat assessorerna T. Linnell (16 aug. 1947) och S. Nordlund (22 sept. 1947) att t. v. under vakans uppehålla två lediga rådmansämbeten i Stockholm, har Stockholms magistrat 24 aug. 1948 förordnat jämväl assessorerna K. Espersson, H.Olschanski, A. Wirgin och R. Kettner att t. v. under vakans uppehålla fyra lediga rådmansämbeten i Stockholm.
    Vidare har Stockholms magistrat dels sistnämnda dag förordnat vice assessorerna G. Masreliez och B. Lännergren såsom extra assessorer vid Stockholms rådhusrätt, dels ock 4 sept. 1948 förordnat assessorerna K. Ljungberg, G. Lundberg, O. Thunegard, S. Petri, S. Annerfors och T. Hahn såsom extra rådmän i Stockholm.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 26 aug. 1948 förflyttat direktören vid fångvårdsanstalten å Långholmen Sven Kjellegård att med bibehållen lönegradsplacering fr. o m. 1 sept. 1948 vara direktör vid fångvårdsanstalten å Härlanda ävensom konstituerat direktören vid sistnämnda fångvårdsanstalt Carl Gustaf Zetterlund att fr. o. m. s. d. vara direktör i lönegrad Ca 31 vid fångvårdsstaten med placering vid fångvårdsanstalten å Långholmen.