Defensor Legis (1948 h. 1—4). Bland de svenskspråkiga bidragen märkes ett av justitierådmannen B. C. CARLSON om »Förslaget till proposition om lagstiftning för underlättande av protokollföringen i brottmål» (s. 70—79). Förslaget, som framlagts av finska lagberedningen, innebär ingen reform av själva protokollföringen utan endast ett underlättande av protokollsexpeditionen. Protokollsbilagorna, som hittills avskrivits i själva protokollet, föreslås skola sammanföras i en akt, av vilken avskrifter blott på begäran skulle utfärdas till parterna. I fall av ändringssökande skulle akten insändas till hovrätten. I övrigt bibehålles den fullständiga protokolleringen och domen framstår alltjämt som en del av protokollet. Förf. beklagar att man ej gjort reformen betydligt radikalare; så som förslaget utformats finner han den vara till föga nytta. Han kommer därvid in också på frågan om häradshövdingarnas sportler.

B. L.