ÅKE HASSLER. Den nya rättegångsbalken. Förra delen. Stockholm (Lund) 1947. Nord. Bokh. i distr. 420 s. Kr. 20.00.

 

PER OLOF EKELÖF. Kompendium över civilprocessen. Del I—III. Uppsala 1948. Juridiska föreningen. 647 s. (Duplic.)

 

KARL OLIVECRONA. Straffprocessen. Kompendium. Lund 1948. Juridiska föreningen. 172 s. (Duplic.)

 

    Red. har, i avvaktan på utförligare omnämnanden, vilka blivit fördröjda, velat fästa uppmärksamheten på ovannämnda värdefulla bidrag till belysningen och tolkningen av nya RB. HASSLERS bok behandlar de ledande grundsatserna, domstolsväsendet (därunder även åklagare, polismyndighet och advokater) samt civilprocessen. Fortsättning har utlovats. EKELÖFS och OLIVECRONAS kompendier komplettera varandra. Dock behandlar EKELÖF även vissa specifikt straffprocessrättsliga ämnen, t. ex. »Om åklagare och polismyndighet» (s. 98—106).

B.L.