Svenska kriminalistföreningen har under år 1947 hållit sammanträde d. 28 nov. under ordförandeskap av föreningens v. ordf. överdirektör Hardy Göransson. Därvid diskuterades »Straffmätning» med inledningsanföranden av lagmannen Gustaf Lindstedt och rådmannen Erik Wilhelmsson. Vid sammanträdet representerades Dansk Kriminalistforening av højesteretsdommer Jesper Simonsen och Den norske kriminalistforening av riksadvokat Andr. Aulie. Vid sammanträdet omvaldes till ledamöter i styrelsen f. d. presidenten Karl Schlyter, ordf., överdirektören Göransson, v. ordf., justitierådet Nils Beckman, kassaförvaltare, professorerna Ragnar Bergendal och Folke Wetter, landshövdingen Thorwald Bergquist, dr Gustav Jonsson, byråchefen Gustaf Persson och advokaten Hugo Lindberg. Till styrelsesuppleanter omvaldesriksåklagaren Maths Heuman samt nyvaldes överkonstapeln Bror Larsson, Göteborg, och t. f. assessorn Åke Asp, sekr. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 570.
    Under år 1947 har de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1944—1945 utkommit. Angående Andra nordiska kriminalistmötet se SvJT 1947 s. 458.

 

    Sveriges domareförbund. Förbundets styrelse utgöres f. n. av riksmarskalken Birger Ekeberg, ordf., presidenten Arthur Lindhagen, v. ordf., med häradshövdingen Ragnar von Koch som suppleant, justitierådet Seve Ekberg, ledamot utan särskilt angiven funktion, med borgmästaren Gösta Bäärnhielm som suppleant och revisionssekreteraren Sture Svensson, sekr. och kassaförvaltare, med assessorn Birger Brandt som suppleant, ävensom följande ledamöter, valda av de till förbundet anslutna domarföreningarna: för föreningen Sveriges hovrättsdomare presidenterna Gunnar Bendz (†) och Holger Elliot med f. d. hovrättsrådet Hugo Wikander och lagmannen Alfred Bexelius som suppleanter, för föreningen Sveriges häradshövdingar lagmannen Gustaf Lindstedt och häradshövdingen Gösta Siljeström med häradshövdingarna Pehr Cederschiöld och Åke Hartelius som suppleanter, för föreningen Sveriges stadsdomare borgmästaren Nils Berlin och rådmannen Gustaf Bång (efter rådmannen Edward Ploman, som avlidit) med borgmästaren Gösta Strandell som suppleant samt för revisionssekreterareföreningen revisionssekreteraren Erik Hagbergh med revisionssekreteraren friherre Hans Ramel om suppleant.
    Förbundets medlemsantal uppgår till 591, fördelat enligt följande: dels 37 direkt till förbundet anslutna medlemmar och dels samtliga i de ovan nämnda föreningarna inskrivna medlemmar, tillhopa 554, nämligen från hovrättsdomareföreningen 135, från häradshövdingeföreningen 125, från stadsdomareföreningen 240 och från revisionssekreterareföreningen 54.