Ungdomsfängelsenämnden. Nämndens berättelser avseende åren 1945, 1946 och 1947 innehålla, liksom tidigare år (se SvJT 1941 s. 551, 1942 s. 375, 1943 s. 854, 1944 s. 951 och 1945 s. 740), redogörelser för nämndens sammansättning, antalet sammanträden och handlagda ärenden, uppgifter rörande klientelets storlek och beskaffenhet, principerna för klientelets differentiering och anstaltsplacering. Vidare förekommer en statistisk utredning angående antalet provutskrivningar samt intagningstidernas längd. Slutligen lämnas en redogörelse för nämndens eftervårdande verksamhet.
    Enligt ungdomsfängelsenämndens berättelse för år 1944 intogos nämnda år, bortsett från de återintagna, 211 män och 29 kvinnor eller tillhopa 240 personer i ungdomsanstalt. Under år 1945 intogos 184 män och 29 kvinnor, under år 1946 155 män och 18 kvinnor samt under år 1947 159 män och 18 kvinnor. Motsvarande siffror år 1943 voro 268 män och 44 kvinnor. Sistnämnda års siffror utvisa det högsta antalet intagna sedan ungdomsfängelselagens tillkomst. Det årliga antalet intagna har således successivt nedgått sedan år 1943 dock med undantag av år 1947, då — i förhållande till föregående år — en obetydlig ökning av antalet intagna ägde rum (4).
    Under år 1945 utskrevos på prov 266 män och 37 kvinnor. Motsvarande siffror för åren 1946 och 1947 voro 232 män och 38 kvinnor respektive 174 män och 21 kvinnor. Av de under år 1945 provutskrivna voro 60 män och 8 kvinnor efter tidigare utskrivning återintagna i ungdomsanstalt. Motsvarande siffror voro för år 1946 56 män och 8 kvinnor samt för år 1947 40 män och 2 kvinnor.
    Intagningstiderna för de under åren 1945—47 första gången provutskrivna männen framgå av nedanstående tabell.

År11—12 mån. 12—14 mån. 14—17 mån.
194512.1 % 59.2% 23.8%
194616.5 % 59.7 % 14.7 %
194725.3 % 61.9% 8.1%

    

Beträffande de män som efter återintagning utskrivits på prov utvisar nedanstående tabell återintagningstiderna.
 

Å r Under 5 mån. 5—7 mån.
194516.6% 51.7%
194610.5% 59.0%
194752.5 % 32.5%

    Antalet återintagna, antingen på grund av nämndens beslut eller domstolsförordnande, under åren 1945—47 redovisas i nedanstående tabell.

 

 

ÅrPå grund av ungdomsfängelsenämndens beslut  Efter domstols förordnande TILLHOPA 
 MänKv.Män. Kv.Män Kv.
194536 21 — 57 8
194626 15 — 41 4
194735 18 53 7

782 NOTISER.    Av de på prov utskrivna ha därjämte under år 1945 41 män ådömts tidsbestämda frihetsstraff, 2 straffriförklarats samt 1 ådömts förvaring. År 1946 ha 39 män dömts till tidsbestämda frihetsstraff, 1 straffriförklarats samt 1 dömts till förvaring och under år 1947 ha 55 män och 1 kvinna dömts till tidsbestämda frihetsstraff samt 1 man ådömts förvaring.

H. T.