Nya bestämmelser om rättsstatistiken. D. 22 okt. 1948 har utfärdats ny kung. ang. rättsstatistiken (SFS nr 710), vilken ersätter kung. d. 23 dec. 1915 i samma ämne. Till kungörelsen höra formulär och särskilda anvisningar.
    De nya bestämmelserna ansluta sig till nya RB. Vissa förenklingar ha genomförts. Bl. a. ha individualuppgifterna från lagsökningsdomare och statistiklapparna från rättens ombudsman rörande konkurser avskaffats. Den särskilda statistiken från krigsdomstolarna bortfaller också. Vissa formulär ha sammanslagits, så t. ex. ha arbetsredogörelserna från häradsrätt, rådhusrätt och lagsökningsdomare sammanförts till ett formulär. Blankettformatet har anpassats till Din-systemet.
    De statistikuppgifter som enligt kungörelsen och anvisningarna skola lämnas äro arbetsredogörelser (årliga) från allmän underrätt (nr 1), vattendomstol (2), överexekutor (3), hovrätt (4), vattenöverdomstol (5), nedre justitierevisionen (6), allmän rättshjälpsanstalt (14) och advokat som meddelat fri utomprocessuell rättshjälp (15) ävensom individualuppgifter (kvartalsvis) från allmän domstol rörande i första instans handlagda tvistemål och brottmål (7 och 8), vattendomstol (9), hovrätt rörande vädjade tvistemål och besvärsmål (10 a) och vädjade brottmål (11 a) jämte konceptuppgifter därtill (10 b och 11 b) samt nedre justitierevisionen beträffande revisions- och besvärsmål (12) och nådemål (13). Antalet formulär är således 17; motsvarande formulär voro förut ej mindre än 32 stycken.

138 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    Arbetsredogörelser skola liksom förut avges inom en månad efter årets utgång, kvartalsuppgifter inom en månad från kvartalets utgång.
    I detta sammanhang må nämnas att prof. Sten Wahlund, som erhållit i uppdrag att verkställa en allmän översyn över vår officiella statistik, inom jämförelsevis kort tid, måhända redan innevarande år, kommer att ta upp frågan jämväl om principerna för rättsstatistiken och att det då kan komma till övervägande att ytterligare inskränka denna, eventuellt efter den linjen att individualuppgifter skola behöva lämnas endast vissa år. Det är emellertid, enligt vad prof. Wahlund under hand meddelat, ännu för tidigt att yttra något närmare härom.

B. L.