Lagrådet har nedannämnda dagar 1948 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Dec. 3. Förslag till lag med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål samt till lag ang. beslag å vissa skrifter. Föredragande: hovrättsrådet Björn Kjellin.
    Dec. 15. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 8 § lagen d. 20 dec. 1946 (nr 879) om HD:s sammansättning och tjänstgöring samt till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 29 mars 1946 (nr 113) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal. Föredragande: t. f. chefen för jordbruksdepartementets rättsavd. S. Strömberg.
    Dec. 23. Förslag till lag om straff för olovlig varuutförsel, lag ang. ändring i lagen d. 8 juni 1923 (nr 147) om straff för olovlig varuinförsel, lag om ändring i lagen d. 20 juni 1924 (nr 225) med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin, lag ang. ändrad lydelse av 19 a § lagen d. 10 maj 1901 (nr 26 s. 1) om inteckning i fartyg, lag ang. ändring i lagen d. 10 febr. 1933 (nr 28) om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m. m. Föredragande: t. f. rättsavdelningschefen Strömberg.

B. L.

 

    Ur Svensk författningssamling 1948.
    697. KF 19 nov. 1948 om ändring i förordn. d. 14 dec. 1917 (nr 915) ang. indrivning och redovisning av böter.
    699. KK 19 nov. 1948 om ändring i kung. d. 21 juni 1946 (nr 298) ang. översändande av domar i vissa brottmål m. m.
    700. KK 19 nov. 1948 om ändrad lydelse av 5, 9 och 15 §§ protokollskungörelsen d. 26 sept. 1947 (nr 775).
    703. KK 19 nov. 1948 om ändring i domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
    704. KK 19 nov. 1948 ang. ändrad lydelse av 1 och 9 §§ kung. d. 10 juli 1947 (nr 642) med bestämmelser ang. vissa kostnader vid domstol.
    705. KF 19 nov. 1948 om ändrad lydelse av 21 § 4 mom. motorfordonsförordningen d. 23 okt. 1936 (nr 561).
    710. KK 22 okt. 1948 ang. rättsstatistiken.
    752. KK 10 dec. 1948 om ändrad lydelse av 4 § 1 mom. instr. d. 24 april 1936 (nr 154) för landsfogdarna.
    758. Lag 17 dec. 1948 om erkännande och verkställighet i vissa fall av dom, som i brottmål meddelas i Danmark eller Norge.
    760. KK 17 dec. 1948 ang. ändring i vissa delar av förordn. d. 14 dec. 1917 (nr 915) ang. indrivning och redovisning av böter.
    794. KK 30 dec. 1948 med förordnande om ämbetsskydd för vissa befattningshavare.
    797. KK 30 dec. 1948 ang. inhämtande av myndighets yttrande i vissa mål rörande brott av ämbetsmän med flera.

B. L.