152 NOTISER.    Institut för jämförande rättsvetenskap i Uppsala. Juridiska fakulteten i Uppsala har i nov. 1948 upprättat ett institut för jämförande rättsvetenskap och till föreståndare utsett prof. Åke Malmström. Institutet har till uppgift att befrämja de jämförande rättsstudierna. I detta syfte eftersträvar institutet fortlöpande kontakt med utländska likartade institutioner och med forskare på den jämförande rättsvetenskapens område. Avsikten är att till institutet knyta utländska medarbetare och korrespondenter. Institutet skall, när dess organisation och resurser nått erforderlig utveckling, söka stå forskare och andra intresserade till tjänst med upplysningar rörande utländsk rätt och jämförande rättsvetenskap. För dess behov planeras ett handbibliotek, omfattande viktigare rättsjämförande litteratur. Institutet samverkar i fråga om litteraturanskaffning med universitetsbiblioteket i Uppsala, juridiska seminariet och Svenska institutet för internationell rätt (Harry Ax:son Johnson-institutet).
    Inom institutet har påbörjats en katalogisering av viktigare litteratur som står till buds i svenska offentliga bibliotek och som lämpar sig såsom hjälpmedel vid komparativa undersökningar. Planer föreligga att så småningom utgiva periodiska meddelanden från institutet.
    Institutet har meddelat att det tacksamt mottager tryckt och otryckt material, som är av värde för dess samlingar, och att institutets ledning gärna emotser synpunkter och upplysningar, vilka kunna verka befrämjande på institutets arbete.

Å. M.

 

    Institutet för rättsvetenskaplig forskning har d. 6 dec. 1948 beslutat tilldela e. o. assessorn i Svea hovrätt Gunnar Lagergren anslag för författande av en vetenskaplig bearbetning av de inom Sverige och andra länder brukliga transportklausulerna i köpavtal, främst med avseende på den internationella handeln. Arbetet, som är avsett att påbörjas i maj 1949, skall huvudsakligen utföras vid Institut international de Rome pour l'unification du droit privé.

 

    Kongress för kvinnliga jurister i Los Angeles. Via utrikesdepartementet har kommit meddelande att The International Federation of Women Lawyers skall hålla sin femte konferens i Los Angeles d. 15—19 maj 1949. De föregående kongresserna uppgivas ha hållits i Mexico, Cuba, Peru och Nederländerna. Meddelandet är underskrivet av Rosalind G. Bates och Agata Olive La Londe. Kongressledningens adress är 354 So. Spring st., Suite 629, Los Angeles 13, California.

 

    Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 5 juni 1948 i Handelshögskolans aula i Stockholm. Sammanträdet bevistades av omkring 100 ledamöter. Till ledamöter av styrelsen för en tid av två år valdes advokaterna Rudolf Ahlgren, Umeå, Dick Bergman, Thure Essén och Emil Heijne, Stockholm, samt J. Ruben Nyman, Västerås. Kvarstående i styrelsen sedan föregående års val äro advokaten Alf Lindahl, Stockholm, ordf., och advokaten Karl Hillgård, Halmstad, v. ordf., samt advokaterna Gunnar Behm, Malmö, Gunnar Bomgren och Ivar Glimstedt, Göteborg, samt Konrad Svensson, Linköping. Till styrelsesuppl. för en tid av två år valdes advokaterna

NOTISER. 153Carl Borgström, Lund, Arne Hasselgren, Kleve Hultin och Wilhelm Pehrsson, Stockholm, samt Olof Rödöö, Östersund, och till suppl. i styrelsen för en tid av ett år advokaten Gustaf Carlsson, Stockholm. Kvarstående suppl. sedan föregående års val äro advokaterna Arthur Boström och Ragnar Gottfarb, Stockholm, samt Sture Söderberg, Borås.
    Förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av prof. Carsten Welinder över ämnat »Rätten och den ekonomiska politiken» samt diskussion över ämnet »De offentliga försvararnas ställning och verksamhet enligt nya rättegångsbalken». Inledningsanföranden höllos av advokaterna Ivar Glimstedt och Ragnar Gottfarb.
    Antalet ledamöter i samfundet utgjorde d. 31 dec. 1948 842.