Bonastyrelsen. K. M:t har 26 nov. 1948 beviljat ordf. i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona expeditionschefen Carl-Gustaf Bruno samt övriga ledamöter i samma styrelse entledigande från deras uppdrag med utgången av nov. 1948, sedan styrelsen, efter Bonaanstaltens nedläggande 1 juli 1948, slutfört dess avveckling.

 

    De juridiska fakulteterna. K. M:t har
    17 dec. 1948 beviljat professorn i straffrätt och juridisk encyklopedi vid universitetet i Uppsala Folke Wetter avsked med utgången av dec. 1948;
    30 dec. 1948 till professor i nyssnämnda ämnen vid universitetet i Uppsala fr. o. m. 1 jan. 1949 utnämnt revisionssekreteraren Ivar Strahl (jfr s. 155).

 

Trycklov meddelat 21/2 1949.