Fördelningen av kostnaderna för offentlig försvarare. Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har i skrivelse d. 10 febr. 1949 till K. M:t gjort framställning om viss ändring i bestämmelserna i RB 31: 6 om fördelningen av kostnaderna för offentlig försvarare. Styrelsen har anfört att om flera dömas för medverkan till samma brott eller för brott, som äga samband med varandra, så skola enligt nämnda lagrum de dömda solidariskt svara för rättegångskostnaderna, däribland kostnaderna för offentlig försvarare. Därest av flera i ett mål tilltalade en begär offentlig försvarare och de övriga icke, få följaktligen de som icke ha försvarare bidraga till den förstnämndes försvarskostnader. Detta har, säger styrelsen, väckt ovilja och uppseende. Man har funnit det oriktigt att en tilltalad, som exempelvis av sparsamhetsskäl icke anser sig böra begära offentlig försvarare, trots detta får betala försvarskostnaden för en annan i målet tilltalad särskilt upprörande, anföres det, måste saken te sig för en tilltalad, som intar en motsatsställning till den, vilken utnyttjar rätten att erhålla offentlig försvarare, och som sålunda får betala för detta försvar, fastän det väsentligen varit inriktat på att visa vilket avsevärt ansvar som åvilar den eller de övriga i målet tilltalade. Styrelsen har tillagt, att frågan erhåller större betydelse därigenom, att en häktad som åtnjuter förmån av offentlig försvarare regelmässigt icke har några medel, vilket däremot mycket ofta är fallet med den som befinner sig på fri fot. Styrelsen har därför velat hemställa till K. M :t att vidtaga lämpliga åtgärder för åvägabringande av ändring i förhållandet.

B. L.

 

    Propositioner till 1949 års riksdag. Bland redan (början av mars) avlämnade propositioner märkas bl. a. följande från justitiedepartementet: med förslag till ny lag om val av borgmästare och rådman, till fortsatt provisorisk förstärkning av regeringsrätten med tre ledamöter, till ändring i lagen om HD:s sammansättning och tjänstgöring (innebärande att stadgandet om militär ledamots deltagande i vissa nådeärenden skall utgå), till kyrkomötesförordning samt till lag med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål m. m.
    Bland väntade propositioner må nämnas följande: från justitiedepartementet förslag till föräldrabalk, ändringar i straffverkställighetslagen (vissa decentraliseringsåtgärder), ändring i RB 1: 13 (införande av ferier för rådhusrätt), ändring av bestämmelserna om tiden för sökande av återvinning samt ändringar i lagen om expropriation m. m. (vidgad expropriationsrätt för kommunerna i fråga om tomtmark m. m.), från finansdepartementet förslag till ändringar i kommunalskattelagen (om avdragsrätt för medlemsavgifter, beskattning av försäkringsanstalter och avdragsrätt för försäkringsavgifter), från jordbruksdepartementet förslag till lag om rätt till fiske samt från inrikesdepartementet förslag till inrättande av lokala utskrivningsnämnder vid sinnessjukhus.

B. L.