228 NOTISER.    Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid de juridiska fakulteterna under år 1947 och 1948, varvid för jämförelses skull medtagits även motsvarande siffror för år 1946 (jfr SvJT 1947 s. 476).

 

  Uppsalalundsthms:a
nyinskrivna juris studerande1946108701167345
194710068140308
19481121042142358
avlagd juris kandidatexamen1946555197203
1947543982175
1948734883204
statsvetenskaplig juridisk examen1946491427
1947681327
19483101427
distriktsåklagarexamen1946--5252
1947----
1948--3636

    Föreningen Svensk avdelning av International Law Association höll 1948 sitt årsmöte d. 27 april, därvid valdes till ledamöter av styrelsen: justitierådet Axel Afzelius, advokaten Ivan Atmer, justitierådet Algot Bagge, advokaten Nils Berglund, generalkonsuln Gunnar Carlsson, prof. Gösta Eberstein, riksmarskalken Birger Ekeberg, direktören Pehr Gyllenhammar, dispaschören Per Hasselrot, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, hovrättsassessorn Sture Petrén, justitierådet Emil Sandström, advokaten Carl Ludvig Schönmeyr, utrikesministern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. Vid styrelsesammanträde samma dag valdes till styrelsens ordf. justitierådet Bagge och till v. ordf. justitierådet Sandström, varjämte till föreningens sekreterare och kassaförvaltare omvaldes advokaten Schönmeyr. Till ledamöter av verkställande utskottet, av vilket styrelsens ordf. och v. ordf. voro självskrivna ledamöter, omvaldes herrar Ekeberg, Undén, Wikander och Schönmeyr med herrar Berglund och Hasselrot såsom suppl.
    Antalet medlemmar i den svenska föreningen redovisades i styrelsens berättelse sålunda, att antalet årsbetalande medlemmar i den svenska föreningen vid 1947 års slut angåvos till 217 och att samtliga dessa medlemmar voro automatiskt medlemmar i International Law Association. Därutöver redovisades för år 1947 såsom ständiga medlemmar i den svenska föreningen 24, av vilka 16 tillika voro ständiga medlemmar i International Law Association.

 

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll under 1948 årsmöte d. 12 maj. Därvid höll byrådirektör Einar Bergius föredrag om »Behandlingen av tyskägda patent och varumärken i Sverige» samt besvarade i anslutning härtill framställda frågor.

 

1 Dessutom 46 distriktsåklagaraspiranter.

2 Dessutom 28 distriktsåklagaraspiranter.

NOTISER. 229    Styrelsen utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., civilingenjör Oscar Grahn, skattm., byråchefen Åke v. Zweigbergk, sekr., samt hovauditören Birger Barre, riksmarskalken Birger Ekeberg, byråchefen Rudolf Gertz, direktör Arnold Hjorth, hovrättsrådet Johan Nordenfalk, civilingenjör Birger Nordfeldt och direktör Gustaf Settergren. Bitr. sekr. är byrådirektör Frithiof Berglund. Föreningen har omkring 240 medlemmar.
    Inom ramen för det samarbete, som sedan många år äger rum mellan den svenska föreningen samt motsvarande föreningar i Danmark, Finland och Norge, hölls d. 30 aug.—1 sept. i Köpenhamn ett Nordiskt möte för industriellt rättsskydd. Mötet var det sjätte i sitt slag; det närmast föregående hölls i Stockholm 1946 (se SvJT 1947 s. 152—3). Vid mötet behandlades fyra överläggningsämnen, nämligen »Böra patentansökningshandlingarna hållas hemliga?» med inledningsanförande av byråchefen Halvar Khennet, Sverige, »Tvangslicensproblemer» med inledningsanförande av dr. ing. K. O. Berg, Norge, »Böra varumärkesansökningar kungöras före registreringen?» med inledningsanförande av överdirektören jur. dr P. Ant-Wuorinen, Finland, samt »Mønsterbeskyttelsesproblemer med særligt henblik på den eventuelle betimelighed af en brugsmønsterlovgivning» med inledningsanförande av landsretssagfører Bent Carlsen, Danmark. Behandlingen av dessa ämnen slutade med att man beslöt rikta en hemställan till regeringarna i de nordiska länderna, att det påbörjade men under kriget avbrutna nordiska samarbetet i fråga om patentlagstiftningen måtte fullföljas, att nordiskt samarbete måtte komma till stånd i fråga om varumärkes- och firmarätten samt att möjligheten att anordna nordiskt samarbete även inom mönsterskyddsrätten måtte undersökas. Vid mötet förekom även föredrag av prof. A. H. M. Andreasen, Danmark, om »Patentbeskyttelsens betydning for dansk erhvervsliv».