Arvid Otto Joachim Staël von Holstein avled d. 23 jan. 1949. Han var född i Drottningholm d. 8 juli 1881, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1899 och hovrättsex. i Uppsala 1903. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt, finansdepartementet och överståthållarämbetet, fullgjorde han tingstjänstgöring 1904—1907. Han tjänstgjorde därefter i jordbruksdepartementet till 1909, då han blev t. f. fiskal i Svea hovrätt. 1915 utnämndes han till fiskal i hovrätten och 1917 till hovrättsråd.

 

    Justitiedepartementet. K. M :t har
    11 febr. 1949 beviljat t. f. chefen för jordbruksdepartementets rättsavdelning Sven Strömberg entledigande från befattningen såsom byråchef för lagärenden i justitiedepartementet;
    s. d. till byråchefer för lagärenden i departementet förordat t. f. byråcheferna, assessorn i Svea hovrätt Erik Hedfeldt och hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Bengt Lassen.
    Chefen för justitiedepartementet har
    11 febr. 1949, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat hovrättsrådet i Svea hovrätt Klas Hedström att inom departementet biträda med utredning för översyn av gällande bestämmelser om legal ränteberäkning;
    12 febr. 1949, med stöd av K. M:ts bemyndigande, förordnat fiskalen i Svea hovrätt Sten Rudholm att efter t. f. utrikesrådet Sture Petrén, som beviljats entledigande, vara sekreterare i straffrättskommittén;
    18 febr. 1949, med stöd av K. M:ts bemyndigande, förordnat t. f. utrikesrådet Petrén att stå till straffrättskommitténs förfogande såsom expert för de särskilda frågor, beträffande vilka kommittén funne sig vilja samråda med Petrén.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 28 jan. 1949 förordnat dels statssekreteraren i försvarsdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Ragnar Lundberg att fr. o. m. 1 febr. 1949 för en tid av sex år vara generaldirektör och chef för försvarets civilförvaltning, dels ock t. f. statssekreteraren i departementet, assessorn i Svea hovrätt Gustav Adolf Widell att fr. o. m. 1 febr. 1949 vara statssekreterare.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 14 jan. 1949 jämlikt K. M:ts bemyndigande uppdragit åt expeditionschefen i departementet Herman Kling att verkställa utredning rörande obligatorisk ansvarighetsförsäkring för jägare m. m.

 

    Strafflagberedningen. K. M:t har 28 januari 1949 medgivit att ordf. i strafflagberedningen, f. d. presidenten K. Schlyter och beredningens sekreterare, hovrättsfiskalen Sven Ersman må under febr. 1949 företaga en studieresa till den internationella straffrätts- och fångvårdskommissionens permanenta byrå i Bern. Resan företogs under tiden d. 5—17 febr. Schlyter och Ersman ha vid byrån bedrivit komparativa studier inom strafflagberedningens arbetsområde. D. 12—13 febr. sammanträdde kommissionens comité directeur under Schlyters ordförandeskap.