Juridiska föreningen i Finland. Verksamheten under föreningens 86 :te år (1948) har fortgått i samma former som förut. De olika avdelningarna — i Helsingfors, Åbo, Vasa, Borgå, Ekenäs och Mariehamn — har på sina möten behandlat frågorna på 1948 års diskussionsprogram. Huvudreferenter har varit justitierådet Gunnar Nybergh, professorerna Erik af Hällström, Gunnar Palmgren och Bo Palmgren, hovrättsrådet Edvard Hällfors, häradshövdingen Torsten Nilsson, justitierådmannen Birger Candolin, advokaten Åke Roschier-Holmberg samt jurislicentiaterna Bror Erik Sjöholm och Curt Olsson.

 

20—497004. Svensk Juristtidning 1949.

306 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Under hösten gästades centralavdelningen av prof. Hadar Berglund, Göteborg, och prof. Leo Raape, Hamburg. Den sistnämnde höll ett uppskattat föredrag om den internationella privaträttens betydelse vid bestämmande av medborgerskap. — Vid årsmötet höllos föredrag av professorerna Kyösti Haataja (Köp av outbrutet område) och Ragnar Hemmer (Ärestraff i forna tider).
    Sedan en tid har en kommitté inom föreningen arbetat för att åstadkomma en ny svenskspråkig lagbok. Kommittén har föreslagit att lagboken, av praktiska skäl, skulle utges i fyra volymer. Såvitt nödiga medel erhållas kommer de två första — av huvudsakligen privaträttsligt innehåll — att publiceras under år 1949 (jfr s. 298 ff).
    Under år 1948 tilldelades skolrådet Ragnar Meinander ur fonden Axel Ärts donation ett resestipendium om 26,000 mk för statsrättsliga studier i Köpenhamn och Stockholm.
    Föreningens tidskrift (FJFT) har liksom under tidigare år utkommit med sex nummer. De alltjämt starkt ökade tryckningskostnaderna i Finland har gjort, att någon utvidgning av tidskriften ej heller detta år varit möjlig.
    Centralstyrelsen år 1949 består av prof. Erik af Hällström, ordf., presidenten i Högsta domstolen Oskar Möller, v. ordf., justitieråden Gunnar Nybergh och Harald Brunou, vicehäradshövdingen Aarnc Castrén och prof. Bo Palmgren med justitierådmannen Lars Gestrin och häradshövdingen Torsten Nilsson som suppl. Skattmästare är advokaten Helge Crohns samt sekreterare och redaktionsskreterare jurislicentiaten Curt Olsson. Huvudredaktör för FJFT är föreningens ordf. och övriga medlemmar av redaktionen justitieråden Gunnar Nybergh och Kurt Kaira samt professorerna Ragnar Hemmer, Bo Palmgren och Gunnar Palmgren.
    Föreningens medlemsantal har stigit till 767. — Medlemsavgiften för år 1949 är 500 mk och prenumerationsavgiften för FJFT 600 mk. Dock erhåller föreningens medlemmar tidskriften avgiftsfritt och SvJT:s prenumeranter densamma för 12 kr. vid prenumeration genom denna tidskrifts eller FJFT:sredaktion.

Curt Olsson.