Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgingo vid slutet av 1948 till 32,302:82 kr. Härav voro 20,384 kr. placerade i statsobligationer och 9,300 kr. i aktier samt innestodo 2,618:82 kr. hos bank. Nettoavkastningen under året utgjorde 1,070:59 kr.
    Från fonden har under året utbetalats 1,000 kr. såsom bidrag till tryckningen av dr jur. Wilhelm Michaelis nu utkomna arbete Internationales Privatrecht (enligt svensk lag och rättspraxis).

H. af T.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt höll under 1948 ordinarie årsmöte d. 3 juni i Göteborg i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Vid sammanträdet lämnades vissa meddelanden rörande förhandlingarna vid konferensen med Comité maritime international i Antwerpen i september 1947, varefter dispaschören Kaj Pineus höll föredrag över ämnet: »Är en revision av konventionen om begränsning av redares ansvarighet önskvärd?» Styrelsen utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., generalkonsuln Gunnar Carlsson, v. ordf., samt advokaten Carl Schönmeyr, hovrättsrådet Hugo Wikander, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, direktören Emanuel Högberg och revisionssekreteraren Erik Hagbergh med direktörerna Nils Rogberg och A. T:son Bergendal som suppleanter. Antalet medlemmar i föreningen utgör omkring 100.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 22 okt. 1948 sitt årsmöte i Svenska Läkarsällskapets hus i Stockholm under ordförandeskap av häradshövdingen Gösta Siljeström. Därvid redogjorde ordf. för frågan om föreningens anslutning till fackorganisation. Sedan häradshövdingen Ejnar Hörstadius redogjort för förhandlingsrätten och för anslutningen till de olika fackorganisationerna, förekom diskussion. Därefter höll häradshövdingen E. Thomasson föredrag över ämnet: »Erfarenheter av och synpunkter på tillämpningen av nya RB», varefter följde diskussion. Av förvaltningsberättelsen framgick, att liksom under föregående år föreningens yttrande inhämtats i åtskilliga lagstiftningsfrågor.
    Föreningens styrelse utgöres av häradshövdingarna Siljeström, ordf., H.F. Knagenhielm-Karlsson, v. ordf., Thorsten Gislander, sekr., F. Folkardvon Scherling, kassaförvaltare, samt Gustaf Eriksson, Karl-Fredrik Pfeiffer och Thomasson. Antalet ledamöter i föreningen utgjorde vid tiden för årsmötet 139, av vilka två äro hedersledamöter.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund hade ordinarie årsmöte i Luleå d. 13 mars 1948. Därvid förekom förutom föreningsangelägenheter diskussion över ämnet »Rättegångskostnaderna efter processreformens ikraftträdande» med inledningsanförande av advokaterna Curt Ekdahl, Gävle, och Per Hj. Lindman, Malmberget.
    Styrelsen har utgjorts av advokaterna Birger Kjellson, Sundsvall, ordf., David Nilzén, Sundsvall, sekr., Rudolf Ahlgren, Umeå, Sven Janzon, Luleå, och Gunnar Ahlström, Gävle. Suppleanter ha varit advokaterna Richard

312 NOTISER.Bergengren, Härnösand, Frans Victor, Östersund, och Alex Rehn, Skellefteå. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda advokaterna Alex Rehn, Skellefteå, Henrik Lindblom, Örnsköldsvik, och Sten Söderqvist, Sundsvall. Avdelningens medlemsantal var vid 1948 års utgång 65.