368 LITTERATURNOTISER.GÖSTA BOËTHIUS. Kommentar till skatteförfattningarna angående skatt å inkomst och förmögenhet samt handbok för självdeklaration. Örebro 1948. Fyrisförlaget. Uppsala. 458 s. Inb. kr. 28.00.

 

    Jur. lic. GÖSTA BOËTHIUS' skattelagskommentar avser enligt förordet endast att på ett överskådligt sätt ge en vägledning i gällande rätt utan någon ingående teoretisk eller rättshistorisk behandling av de olika författningarna. Förf. har därför inskränkt sig till att i regel utan någon motivering redogöra för gällande rätts bestämmelser och dokumenterat rättspraxis' tolkning med rättsfall.
    Arbetet åtföljes av en P. M. till värdeminskningsplan med ett praktiskt exempel, en utförlig litteraturförteckning, en förteckning över tryckta betänkanden och kammarrättsutlåtanden, ett sakregister om 25 s. samt en mycket detaljerad innehållsförteckning.

B. L.

 

ERLAND GEIJER, ERIC ROSENQUIST och HARRY STERNER. Skattehandbok. Sthm 1949. Norstedt. 740 + 440 s. Kr. 37.50.

 

    Arbetet utgör en kommenterande utgåva av de gällande skatteförfattningarna. Det består av två avdelningar, av vilka den första innehåller författningstexterna till kommunalskattelagen, inkomstskatte- och förmögenhetsskatteförordningarna, förordningen med provisoriska bestämmelser om begränsning av skatt i vissa fall (80 %-regeln), samt förordningarna om kupongskatt, om investeringsfonder, om skatt vid utskiftning av aktiebolagstillgångar, om ersättningsskatt och om skogsvårdsavgift. Alla dessa förordningar äro försedda med kommentarer och hänvisningar till rättsfall. I denna avdelning återfinnes även en summarisk redogörelse för det nya uppbördsförfarandet och för internationella dubbelbeskattningsavtal.
    Den andra avdelningen av arbetet består av en rättsfallssamling, innefattande redogörelse för vissa av regeringsrätten avgjorda skattemål, som avse andra frågor än fastighetstaxering.
    Särskilt utförlig är — med hänsyn till snart stundande allmänna fastighetstaxering — den del av arbetet som behandlar taxeringen av fastigheter. I detta avsnitt ha förefintliga rättsfall inarbetats i själva kommentaren.
    Arbetet är försett med ett utförligt sakregister, som underlättar dess användande som uppslagsbok.

S. E.

 

HENRIK SANDBLAD. Våra ungdomsfängelser. Göteborg 1949. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (»Tredje sidan»). 29 s. Kr. 1.00.

 

    Handelstidningens medarbetare fil. dr Henrik Sandblad företog under januari och februari månader i år med fångvårdsstyrelsens medgivande en studieresa till landets samtliga ungdomsanstalter för manliga fångar. De artiklar han på tredje sidan i Handelstidningen skrev om sina iakttagelser, ha samlats i föreliggande broschyr. Dr Sandblad är mycket kritisk mot den behandling som kommer de intagna till del i ungdomsanstalterna. Han undviker själv att begagna termen ungdomsanstalt och anför därom att »fängelse» tyvärr är »en fullt rättvisande benämning på de flesta ungdomsanstalterna».

S. E.