Ur svensk författningssamling 1949.
    61. Lag 25 febr. 1949 ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 29 mars 1946 (nr 113) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal.
    89. Lag 18 mars 1949 ang. ändring i lagen d. 20 juni 1924 (nr 349) om landsting.
    105. KK 5 april 1949 ang. beslutad ny tryckfrihetsförordning.
    106—112. KK:er 5 april 1949 ang. beslutade ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och successionsordningen.
    114. Lag 5 april 1949 om val av borgmästare och rådman.
    116. Lag 5 april 1949 ang. ändrad lydelse av 8 § lagen d. 20 dec. 1946 (nr 879) om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring.
    117. KK 5 april 1949 ang. ändring i vissa delar av instr. d. 14 mars 1941 (nr 140) för riksdagens justitieombudsman.
    118. KK 5 april 1949 ang. ändring i vissa delar av instr. d. 14 mars 1941 (nr 141) för riksdagens militieombudsman.
    164. Lag 22 april 1949 med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål.
    165. Lag 22 april 1949 ang. beslag å vissa skrifter.
    166. Lag 8 april 1949 ang. skyldighet att avlämna för bibliotek avsedda exemplar av tryckt skrift.
    174. KF 22 april 1949 ang. allmänt kyrkomöte (kyrkomötesförordning).
    177. KCirk 22 april 1949 till hovrätterna ang. vissa jämkningar i föreskrifterna om hållande av allmänna rättegångsdagar vid rådhusrätterna.
    182. Lag 6 maj 1949 om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft.
    183. Lag 28 april 1949 om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar.
    185. Lag 6 maj 1949 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1943 (nr444) om tillståndstvång för byggnadsarbete. 

B. L.