Nordiskt samarbete på medborgarskapsrättens område. På danskt initiativ höllos d. 27—29 nov. 1946 i Köpenhamn förberedande överläggningar mellan delegerade för Danmark, Norge och Sverige (se SvJT 1946 s. 635) angående revision av de gällande medborgarskapslagarna, vilka tillkommit i nordiskt samarbete. Sedan numera kommittéer för frågans vidare behandling tillsatts i alla tre länderna, har samarbetet återupptagits. D. 4 och 5 april 1949 sammanträdde kommittéerna till ett gemensamt möte i Stockholm. Därvid deltogo: från Danmark departementschef Jens Zeuthen; kontorchef Knud Larsen och kontorchef Alice Bruun med sekretær Carl Aage Christensen som sekr., från Norge ekspedisjonssjef Eivind Rognlien, byråsjef Andreas Endresen, høyesterettsadvokat Sigrid Stray och ligningssekretær Else Broch samt från Sverige underståthållaren Martin Wahlbäck (se SvJT 1948 s. 238), presidenten Joël Laurin, kanslirådet Ragnar Kihlgren, ledamoten av riksdagens andra kammare Rolf Edberg och fru Signe Höjer (se SvJT 1948 s. 479) med hovrättsassessorn Torkel Nordström som sekr. Förhandlingarna leddes av underståthållaren Wahlbäck. Under överläggningarna gick man igenom upprättade utkast till nya medborgarskapslagar. Den viktigaste frågan som behandlades var den gifta kvinnans ställning i medborgarskapshänseende. Enighet uppnåddes om att äktenskap med en man av annan nationalitet icke borde ändra en kvinnas medborgarskap. Man kom vidare överens om att för medborgare i de skandinaviska länderna skulle införas vissa lättnader i fråga om förvärv av medborgarskap i annat skandinaviskt land. En representant för finska be

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 395skickningen i Stockholm var i informatoriskt syfte närvarande vid överläggningarna.
    Den slutliga utformningen av förslagen till nya medborgarskapslagar är avsedd att äga rum vid ett möte i Norge i augusti detta år.

T. N.