Avlysande av ting. Göta hovrätt gjorde under hösten 1948 en framställning till K. M:t om sådan ändring i gällande bestämmelser, att möjlighet öppnades att avlysa i tingsordningskungörelsen bestämt ting. I hovrättens skrivelse uppgavs att det visat sig att de täta tingen för vissa domsagor medfört att inte sällan inga eller blott få mål förekomme på ett ting. Från både häradshövdingar och nämndemän hade framhållits att detta ledde till onödiga kostnader för det allmänna och onödigt besvär för nämndemännen. Hovrätten tänkte sig att rätten att avlysa ting skulle bindas vid förutsättningen att antingen inga mål förelåge till handläggning eller föreliggande mål uppenbarligen kunde bli slutförda å andra näraliggande ting inom den i RB 1: 15 angivna tiden. Då ting avlystes borde detta kungöras i ortspressen viss tid, förslagsvis 10 dagar i förväg.
    Över hovrättens förslag hördes övriga hovrätter samt häradshövdingeföreningen. Hovrätten för Västra Sverige bifogade vid sitt yttrande yttranden

544 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.från samtliga domhavande under hovrätten. I yttrandena kommo olika åsikter till uttryck om önskvärdheten av att införa bestämmelser om avlysande. Från vissa håll gjordes gällande att möjlighet redan nu funnes att avlysa ting; avlysningar hade också flera gånger förekommit. I några yttranden anfördes att de nu föreliggande olägenheterna väsentligen sammanhängde med de dubbla tingsdagarna (allmänt ting enligt tingsordningskungörelsen å två på varandra följande dagar); avskaffades dessa, bortfölle i många fall behovet av att kunna avlysa ting. Även andra jämkningar i tingsordningarna kunde lämpligen böra vidtas.
    Någon formell möjlighet att avlysa ting torde för närvarande inte föreligga, trots vad som i motsatt riktning anförts i yttrandena. Det skall inte bestridas att det förekommit och förekommer situationer, då det kunde vara önskvärt att ha en sådan möjlighet. Frågan är emellertid tämligen komplicerad. Sannolikt bleve det erforderligt med vissa lagändringar för att undvika olägenheter eller rättsförluster genom tings inställande. Ärendet har därför inte kunnat för närvarande upptas till avgörande inom justitiedepartementet. Med anledning av vad som anförts om önskvärdheten av vissa jämkningar i tingsordningskungörelsen må nämnas att framställningar därom måste ha inkommit till justitiedepartementet från hovrätterna före d. 1 nästkommande okt. för att jämkningarna skola kunna genomföras från och med årsskiftet.

B. L.