Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 23 april 1949 under ordförandeskap av presidenten Arthur Lindhagen sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Därvid hölls diskussion över ämnet »Erfarenheter rörande nya rättegångsordningens tillämpning i hovrätterna». (Inledningsanförandena och diskussionen refereras ovan s. 553 ff.) Till ledamöter i styrelsen valdes från Svea hovrätt: presidenten Lindhagen, lagmannen Hugo Leijon, hovrättsråden Erik Zethelius och Folke Hägglund samt assessorn Erik Ameln med lagmannen Gustaf Lindstedt, hovrättsrådet Gunnar Aquilon och assessorn Torkel Nordström såsom suppleanter; från Göta hovrätt: presidenten Laurin, hovrättsrådet Erik Ekstedt och assessorn Lennart Wetterling med lagmannen Olof Löthner och assessorn Bertil Höijer såsom suppleanter; från hovrätten över Skåne och Blekinge: presidenten Ivar Wieslander, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Otto Petrén med hovrättsrådet Curt Bergström och assessorn Sven Ove Svensson såsom suppleanter; från hovrätten för Västra Sverige: presidenten Holger Elliot, lagmannen Hugo Wickström och assessorn Kjell Rosenberg med hovrättsrådet Sigurd Wildte och assessorn Wilhelm Stoltz såsom suppleanter; från hovrätten för Nedre Norrland: presidenten Knut Elliot och assessorn Voldmar Körlof med hovrättsråden Curt Mellander och Allan Björklund som suppleanter; från hovrätten för Övre Norrland: presidenten Carl Romberg och lagmannen Yngve Kristensson med hovrättsrådet Hugo Henkow och assessorn Bengt Åström som suppleanter. Inom styrelsen omvaldes till ordförande presidenten Lindhagen. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1948 års utgång till 132.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler firade d. 13 juni sitt 50-årsjubileum med en högtidssammankomst i Stockholms konserthus i närvaro av inrikesministern, justitiekanslern, riksåklagaren, representanter för inrikesdepartementet, länsstyrelserna och landsfogdarna, inbjudna utländska gäster m. fl. Föreningens ordförande, landsfiskalen Sven Wadenius, höll hälsningstalet och lämnade därvid en historik över landsfiskalstjänsten och kårsammanslutningen. Högtidstalet hölls av statsrådet Mossberg, som framförde regeringens lyckönskningar till föreningen. Härefter framfördes hälsningar av de utländska gästerna, nämligen av politimester E. Hoeck, Danmark, kronolänsmannen A. Laatikainen, Finland, samt politimester E. Heggelund och länsmannen Ole Barman, Norge. Kronolänsman Laatikainen överlämnade på uppdrag av finska inrikesministeriet till landsfiskalen Wadenius finska polisens förtjänstkors och till landsfiskalen Per Franzén, Haparanda, finska polisens förtjänsttecken. Statsrådet Mossberg utdelade därefter den jubilerande föreningens förtjänsttecken till ett antal av föreningens medlemmar.Vid högtidssammankomsten förekom vidare musik av en ensemble ur hovkapellet. På kvällen samma dag var jubileumsmiddag anordnad i Grand Hotells spegelsal.

558 NOTISER.    Påföljande dag höll föreningen årsmöte, varvid herr Wadenius omvaldes till styrelsens ordförande, herrar Gunnar Gagnell, Eskilstuna, och Bror Wassberg, Karlskoga, omvaldes till styrelseledamöter samt till nya ledamöter i styrelsen valdes herrar Magnus Ringblom, Ystad, och T. G. Levander, Sävar, den förre efter herr Erik Grimlund, Arlöv, som vid årets slut avgår med pension, och den senare efter herr Anders Björklund, Skellefteå, vilken övergått till stadsfiskalstjänst. I samband med årsmötesförhandlingarna diskuterades erfarenheterna av rättegångsreformen.