Häradsrätterna. K. M:t har
    27 maj 1949 beviljat häradshövdingen i Bräkne och Listers domsaga Karl Fagerlin avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 17 okt. 1949;
    3 juni 1949 beviljat häradshövdingen i Nordals, Sundals och Valbo domsaga Hjalmar Torell avsked från häradshövdingämbetet med utgången av sept. 1949.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    13 maj 1949 till borgmästare i Landskrona fr. o. m. 1 juli 1949 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Nedre Norrland William Gripmark;
    s. d. förordnat att K. M:ts beslut 13 juni 1947 om städerna Karlshamns och Sölvesborgs förening med domsaga (Bräkne och Karlshamns resp. Listers och Sölvesborgs domsaga) skall träda i tillämpning 1 jan. 1950;
    27 maj 1949 beviljat brottmålsrådmannen i Umeå Sven Brehmer avsked från rådmansbefattningen fr. o. m. 22 aug. 1949.

 

    Illis quorum till expeditionschefen Bruno. K. M:t har tilldelat förutvarande ordföranden i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona, expeditionschefen i justitiedepartementet C. G. Bruno, medaljen Illis quorum meruere la bores i åttonde storleken.

 

Disputationer och nya docenter vid de juridiska falkulteterna. Jur. dr Svante Bergström förordnades d. 11 febr. 1949 till docent i civilrätt vid Uppsala universitet. Han disputerade d. 27 maj 1948 på en avhandling med titeln »Kollektivavtalslagen. Studier över dess huvudprinciper» (jfr SvJT 1949 s. 241 ff, 494 ff och 507 ff). Vidare ha vid Uppsala universitet disputerat d. 28 maj 1948 jur. lic. Åke Larsson (avhandling: »Om kommunaltjänstemän och kommunalarbetare. Med särskild hänsyn till kollektivavtalets utbredning» jfr SvJT 1948 581 ff) samt d. 25 maj 1949 jur. lic., fil. och pol. mag. Gustaf Petrén (avhandling: »Om offentligrättslig användning av våld mot person»; recension inflyter inom kort i SvJT.)
    Vid Lunds universitets juridiska fakultet disputerade jur. lic. Tore Strömberg d. 7 april 1949 med avhandlingen »Om konfiskation som brottspåföljd» (recension återfinnes i detta h. s. 515 ff) och jur. lic. Håkan Strömberg d. 9 i samma månad med avhandlingen »Om rättsförhållandet mellan offentliga anstalter och deras nyttjare» (jfr SvJT 1949 s. 443 ff). Doktorerna Strömberg, som äro bröder, ha förordnats till docenter, Tore Strömberg i straffrätt och Håkan Strömberg i förvaltningsrätt.
    Jur. dr Hans Thornstedt blev docent i straffrätt vid Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet d. 27 sept. 1948. Han disputerade d. 25 i samma månad med avhandlingen »Om företagaransvar. Studier i specialstraffrätt» (jfr SvJT 1949 s. 49 ff). D. 7 maj 1949 disputerade jur. lic. Lars Welamson med avhandlingen» Om brottmålsdomens rättskraft» (recension kommer att inflyta i SvJT inom kort). Dr Welamson förordnades till docent i processrätt d. 1 juni 1949.

B. L.

 

    Nya medlemmar av Sveriges advokatsamfund. I den på s. 238 influtna förteckningen över ledamöter i Sveriges advokatsamfund intagna under år 1948, skulle ha medtagits även advokaten Ulf Berglöf, Skellefteå.

 

Trycklov meddelat 2/7 1949.