Jus gentium. Nordisk tidsskrift for folkeret og international privatret. Norden har begåvats med en ny internationellträttslig tidskrift. Utgivare är prof. ALF ROSS. I anmälan motiveras framträdandet med att »en kreds af interesserede har ment, at der var behov for oprettelse af et nyt nordisk tidsskrift for folkeret og international privatret». Bland innehållet må nämnas följande. UTGIVAREN: »Denmark's legal status during the occupation» (s. 3—21), f. d. justitierådet ALGOT BAGGE: »De allierade stormakternas folkrättsliga ställning i Tyskland» (s. 23—42), prof. TORSTEN GIHL: »Svensk neutralitetsrättslig praxis under de båda världskrigen» (s. 43—63), førstesekretær ERIK DONS: »Er spörsmålet om en stat respekterer menneskerettighetene et indre anliggende?» (s. 65—82), dr. jur. MAX SØRENSEN: »Bemærkninger om det såkaldte funktionelle princip i international organisation» (s. 83—106) samt EDVARD HAMBRO: »The first three years of the International Court of Justice» (s. 108—116).

 

    Nordisk Tidsskrift for International Ret (1947—48 h. 4). Legationsrådet HUGO TAMM meddelar »Några reflexioner kring spörsmålet 'inre frågor' enligt FN:s stadga» (s. 183—207). FN äger enligt sin stadga inte ingripa i frågor som »väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet».

NORDISK TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 613Förf. behandlar tolkningen av detta stadgande och undersöker dess tilllämpning på några »inre frågor» som varit aktuella de senaste åren. Bland andra författare i häftet märkes en kines (i dansk översättning). I tidskriftens intressanta dokumentsamling förekomma denna gång flera uppmärksammade aktstycken såsom Stalins handskrivelse i febr. 1948 till president Paasikivi med inbjudan till Finland att sluta en nonaggressionspakt, texten till denna pakt och till västpakten d. 17 mars 1948 mellan England, Frankrike och Beneluxländerna, en skarp notväxling i maj 1948 mellan U. S. A. och Sovjet, ett utdrag av proklamationen d. 14 maj 1948 om upprättande av staten Israel samt slutligen den av FN i dec. 1948 antagna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Detta naturrättsliga dokument erbjuder en mycket intressant läsning. Bl. a. innehåller det den straffprocessuella bestämmelsen att en tilltalad har rätt att betraktas som oskyldig till dess hans skuld är bevisad samt ett bestämt förbud mot att ge strafflag tillbakaverkande kraft.