638    Bertil Wijk avled d 9 april 1949. Född i Järpås, Skaraborgs 1., d. 18 juli 1868, blev han 1891 jur. kand., 1895 jur. lic. och 1896 jur. dr vid Lunds univ. Efter att en tid ha uppehållit befattningen som chef för notariatavd. vid Göteborgs bank var han 1907—1908 ombudsman och kontorschef i försäkringsbolaget Svea. Från 1908 var han verkst. dir. i aktiebolaget Olof Wijk & Co. i Göteborg.

 

    Ragnar Gustav Valdemar Allmér avled d. 10 april 1949. Född i Algutsboda, Kronobergs 1., d. 18 jan. 1892, avlade han studentex. i Växjö 1912 och jur. kand.-ex. i Lund 1917. Efter tingstjänstgöring och advokatpraktik blev han 1919 delägare i advokatfirman Allmér & Oldin i Malmö och förestod från 1920 firmans kontor i Kalmar. Han drev därefter kontoret från 1928 ensam och seda.n 1938 som delägare i advokatfirman Allmér och Bohman. Han var led. av Sveriges advokatsamfund sedan 1934.

 

    Gustaf Vilhelm Tottie avled d. 25 april 1949. Han var född i Kung Karl, Västmanlands 1., d. 15 aug. 1866, avlade hovrättsex. i Uppsala 1889 och utnämndes efter tingstjänstgöring till vice häradshövding 1893. 1896 inträdde han som amanuens i ecklesiastikdepartementet och var 1904—1906 konsistorienotarie i Stockholm. 1906 blev han kanslisekr. i ecklesiastikdepartementet, 1909 föredragande i regeringsrätten, tf byråchef 1914 och tf expeditionschef för löpande ärenden samma år. 1917—1933 var han expeditionschef.

 

    Ragnar Wijkmark avled d. 2 maj 1949. Han var född i Velinge, Skaraborgs 1., d. 28 jan. 1878, avlade mogenhetsex. i Skara 1898 och jur. utr. kand.-ex. i Uppsala 1908. Efter tingstjänstgöring var han rådman i Skara 1913—1916, stadsombudsman i Skövde 1917, rådman i Arboga 1917—1919 och tf borgmästare i Enköping 1919—1921. 1921 blev han ordinarie borgmästare i Enköping.

 

    Joel Listander avled d. 10 maj 1949. Han var född i Ysane, Blekinge 1., d. 2 okt. 1873, avlade studentex. i Kristianstad 1892, fil. kand.-ex. i Lund 1896 och jur. utr. kand.-ex. där 1902. Från 1904 drev han Adolf Dahls advokatbyrå i Kristianstad. Sedan 1912 var han led. av Sveriges Advokatsamfund. Han var en av den svenska filminspelningsverksamhetens initiativtagare och tillhörde till i är styrelsen för Svensk Filmindustri.

 

    Per Axel Hasselrot avled d. 1 juli 1949. Han var född i Borås d. 12 maj 1875, avlade mogenhetsex. :i Kalmar 1892 samt blev i Lund fil. kand. 1894 och jur. utr. kand. 1899. Efter tingstjänstgöring innehade han under åren 1902—1907 förordnanden i Stockholms rådhusrätt, varjämte han var notarie i riksdagens lagutskctt. Dessutom arbetade han 1903—1904 i riksförsäkringsanstalten och 1904—1907 som assistent hos dispaschören i Stockholm. 1907 blev han dispaschör och verkade som sådan till 1943.