Häradsrätterna. K. M:t har
    1 april 1949 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Härjedalens domsaga fr. o. m. 6 maj 1949;
    18 juni 1949 medgivit att fiskalskompetenta biträden må — för fullgörande av tingssekreterargöromål — vara anställda, under tiden 1 juli—31 dec. 1949 i envar av Östra och Medelsta, Jämtlands norra och Härjedalens domsagor samt under hela budgetåret 1949/50 i envar av Ångermanlands norra, Västerbottens västra, Luleå och Gällivare domsagor, därvid föreskrivits att biträdet i Jämtlands norra domsaga skall efter hovrättens bestämmande vara tjänstgöringsskyldigt jämväl i Jämtlands östra och Jämtlands västra domsagor;
    30 juni 1949 beviljat häradshövdingen i Sydöstra Hälsinglands domsaga Herman Wickström avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 15 okt. 1949;
    s. d. medgivit att i Södra Roslags domsaga må under budgetåret 1949/50 vara anställda en extra tingsdomare och en extra tingssekreterare;
    s. d. medgivit att i envar av Södertörns, Sollentuna och Färentuna, Västmanlands mellersta och Nora domsagor må under tiden 1 juli—31 dec. 1949 vara anställt ett fiskalskompetent biträde för fullgörande av tingssekreterargöromål.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har utnämnt
    18 juni 1949 till andre rådman i Lidköping fr. o. m. 1 juli 1949 e. o. länsnotarien vid länsstyrelsen i Skaraborgs län Arne Söderström;
    s. d. till assessor vid rådhusrätten i Malmö fr. o. m. 1 juli 1949 exekutionsnotarien vid nämnda rådhusrätt och magistrat Nils Olof Ivar Adell;
    4 aug. 1949 till civilrådman i Umeå e. fiskalen vid hovrätten för Övre Norrland Sigvard Reinhold Bälter.
    K. M:t har vidare 4 aug. 1949 beviljat borgmästaren i Stockholm Gunnar Fant avsked från borgmästarämbetet fr. o. m. 13 aug. 1949.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    18 juni 1949 till vattenrättsdomare vid Mellanbygdens fr. o. m. 1 juli 1949 nyinrättade vattendomstol utnämnt extra vattenrättsdomaren vid Norrbygdens vattendomstol, hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Viklund;
    s. d. till extra vattenrättsdomare vid sistnämnda vattendomstol för tiden 1 juli 1949—30 juni 1950 förordnat e. o. assessorn i Svea hovrätt Ivar Ahlström;
    s. d. till vattenrättsingen jörer, med tjänstgöringsskyldighet företrädesvis vid Mellanbygdens vattendomstol, utnämnt e. vattenrättsingenjörerna vid Norrbygdens vattendomstol Karl Simeon Roos och Arvid Henry Berndtsson;
    s. d. till vattenrättssekreterare vid Mellanbygdens vattendomstol för tiden 1 juli 1949—30 juni 1951 förordnat e. o. fiskalen i Svea hovrätt Sten Erik Bergstrand;
    s. d. till e. o. vattenrättsingenjör, med tjänstgöringsskyldighet företrädesvis vid Norrbygdens vattendomstol, fr. o. m. 1 juli 1949 förordnat e. o. lantbruksingenjören Gunnar Aspegren;
    s. d. beviljat vattenrättsingenjören vid Västerbygdens vattendomstol Harald Larsson fortsatt anstånd med avsked tills vidare till utgången av okt. 1950.

 

Trycklov meddelat 6/9 1949.